KONKURS: „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim”

KONKURS: „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim”

Zadaniem konkursu organizowanego przez Krajowe Zrzeszenie LZS i Ministerstwo Sportu i Turystyki jest pobudzenie i integrowanie wszystkich środowisk do podejmowania inicjatyw zwiększających uczestnictwo dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób wykluczonych społecznie z terenu gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich w szeroko rozumianych aktywnych formach sportu. Ważnym elementem konkursu jest także promowanie najlepszych rozwiązań w zakresie wykorzystania i promowania istniejącej w środowisku bazy sportowej.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty realizowane w formie imprez sportowych o charakterze rodzinnym, integracyjnym, pobudzających aktywność fizyczną całego środowiska wiejskiego, promujących aktywny wypoczynek, wykorzystujących edukacyjne, wychowawcze i prozdrowotne wartości sportu oraz służące organizowaniu czasu wolnego  dzieci i młodzieży oraz osób starszych 50+.

Wskazane jest, aby projekty były wspierane organizacyjnie i finansowo przez samorządy terytorialne wszystkich szczebli.

  • W konkursie mogą uczestniczyć jednostki z osobowością prawną prowadzące statutową działalność (co najmniej 2 lata) w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej i sportu: kluby sportowe (np. UKS, ULKS, ULPKS, LKS itp.) stowarzyszenia sportowe, związki stowarzyszeń sportowych oraz inne jednostki szczebla gminnego i powiatowego.
  • W konkursie nie mogą uczestniczyć jednostki  samorządowe  np. Ośrodki Sportu i Rekreacji, Gminne Centra Kultury i Sportu, szkoły itp.
  • Konkurs obejmuje zgłoszone przedsięwzięcia sportowe realizowane w okresie          od 01 czerwca 2020 do 30 września 2020 r.
  • Cykle imprez nie będą oceniane.

Realizacja zadania powinna uwzględniać warunki i możliwości realizacji             określonych działań związanych z bieżącą sytuacją epidemiologiczną, które   ustanowiono przepisami w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,             nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce (np.     zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych).

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na maila: pomorskielzs@wp.pl w terminie do 15.06.2020 r.