Nasza działalność

Działalność Pomorskiego Zrzeszenia LZS

Pomorskie Zrzeszenie jest powszechną organizacją działającą w zakresie sportu, rekreacji, turystyki oraz szkolenia na rzecz mieszkańców wsi i miast województwa pomorskiego. Jest członkiem Krajowego Zrzeszenia LZS.

Cele statutowe działalności Pomorskiego Zrzeszenia LZS:

– wszechstronne krzewienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji fizycznej, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem problemów środowiska wiejskiego, dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, w oparciu o pomoc samorządów terytorialnych oraz organów państwowych,

– współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i duchowy młodzieży,

– czynny udział w kulturalnym, gospodarczym oraz społecznym rozwoju województwa pomorskiego i kraju,

– uczestniczenie w ochronie przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i naturalnego środowiska człowieka,

– przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

Cele statutowe realizowane są przez:

– propagowanie rozwoju sportu, rekreacji fizycznej i turystyki (w tym na terenach zubożałych ekonomicznie, m.in. popegeerowskich),

– zapewnienie realizacji programu przy pomocy organów samorządowych i państwowych oraz współdziałanie ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami,

– organizację zawodów oraz imprez sportowo – rekreacyjnych, turystycznych i krajoznawczych dla swych członków oraz w środowisku działania, jak również udział w zawodach i imprezach organizowanych przez organy samorządowe i państwowe, oraz organizacje, z którymi współpracuje,

– propagowanie piękna ojczystego kraju i zapoznawanie z jego dorobkiem,

– prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i współdziałanie w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i zabytków kultury,

– stwarzanie możliwości dzieciom i młodzieży w zakresie podnoszenia ich poziomu sportowego,

– organizację nieodpłatnych kursów, konferencji, seminariów, kolonii i obozów, na których szkolona jest kadra działaczy, organizatorów, instruktorów, sędziów dla potrzeb sportu, rekreacji i turystyki,

– inicjowanie i popieranie prac badawczo – naukowych w zakresie sportu, rekreacji i turystyki,

– zarządzanie posiadanymi urządzeniami sportowymi i turystycznymi, podejmowanie działań na rzecz rozwoju budownictwa, remontów i modernizacji urządzeń sportowych oraz turystycznych na terenie swego działania,

– współdziałanie w zakresie wychowania fizycznego, sportu i turystyki z właściwymi instytucjami i organizacjami,

– podejmowanie innych, zgodnych z prawem przedsięwzięć w ramach działalności statutowej.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe PZ LZS za rok 2022:

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe PZ LZS za rok 2021:

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe PZ LZS za rok 2020:

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe PZ LZS za rok 2019:

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe PZ LZS za rok 2018:

Realizowane programy (klik)