XV Otwarte Mistrzostwa Pomorza LZS w Szachach o Puchar Złotej Wieży. XV Memoriał im. Mieczysława Goczewskiego 21.10.2023r.

XV Otwarte Mistrzostwa Pomorza LZS w Szachach o Puchar Złotej Wieży. XV Memoriał im. Mieczysława Goczewskiego 21.10.2023r.

 I.  CEL:

 • popularyzacja gry w szachy na terenie Województwa Pomorskiego
 • wyłonienie indywidualnych Mistrzów Pomorza LZS w szachach szybkich
 • uczczenie pamięci o śp. Mieczysławie Goczewskim
 • uczczenie Jubileuszu 50-lecia powstania Rady Gminnej – Gminnego Zrzeszenia LZS
  w Trąbkach Wielkich
 • uczczenie 50-tej rocznicy powstania Gminy Trąbki Wielkie
 • aktywizacja sportowców spod znaku LZS, zapewnienie możliwości aktywnego spędzania czasu wśród różnych grup wiekowych – dzieci, młodzieży, dorosłych
  i seniorów
 • Nawiązywanie znajomości i wymiana doświadczeń w środowisku szachowym,

II. ORGANIZATOR I WSPÓLORGANIZATORZY:

 • Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Gdańsku
 •  Gminne Zrzeszenie LZS w Trąbkach Wielkich
 • Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich
 • Urząd Gminy w Trąbkach Wielkich
 • Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich
 • Rodzina śp. doktora Mieczysława Goczewskiego
 • Starostwo w Pruszczu Gdańskim
 • Urząd Marszałkowski w Gdańsku
 • GOKSiR w Trąbkach Wielkich
 • Muzeum Sportu Wiejskiego Łebczu

III. Patronat Honorowy:

 Piotr Klecha –  Prezes  Pomorskiego Zrzeszenia LZS,Błażej Konkol –  Wójt Gminy Trąbki

IV. TERMIN I MIEJSCE:

21 października 2023r. /sobota/ od godz. 9.00 będzie czynne biuro zawodów: weryfikacja, uzupełniające  zapisy oraz  przyjęcie  oświadczeń od zawodników lub opiekunów na Auli im. Św. Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich

Otwarcie zawodów o godz. 9,45 start do pierwszej rundy godz. 10,00

V. UCZESTNICTWO:

Prawo startu w zawodach mają mieszkańcy Województwa Pomorskiego, członkowie Zrzeszeni w LZS ale i inni mieszkańcy wsi i małych miast.

VI. KATEGORIE WIEKOWE:  KOBIET I MĘŻCZYZN:

 • młodzik, młodziczka rocz. 2011 i młodsi  ( 12 lat i młodsi)
 • Junior młodszy, juniorka mł. rocz. 2007 – 2010 (13-16 lat)
 • Senior i seniorka OPEN: rocznik 2006 i starsi  ( 17 lat i starsi, starsze)

VII. ZGŁOSZENIA :

 •  Termin zgłoszeń  do  18.10.(środa) 2023 r.u koordynatorów mistrzostw:
 • Wiesław Kempa 58 683-71-42 do 20-tej, e-mail:wieslawkempa51@wp.pl
 • Roman Zielke kom.: 508 395 907, e-mail: roman.zielke@wp.pl
 • z ramienia Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku informacji udziela Wiceprezes Pomorskiego Zrzeszenia LZS Jan Trofimowicz kontakt tel. 508 738 161 jasiu.t@wp.pl
 • UWAGA : Ze względów organizacyjnych, liczba uczestników w turnieju jest ograniczona – 80 osób z tego powodu o przyjęciu do zawodów decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 • w dniu zawodów od godz. 9.00 do 9.30 w sekretariacie zawodów,  będą przyjmowane zgłoszenia tylko w ramach powstałej rezerwy niewykorzystanych miejsc

VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU:

 • system rozgrywek będzie składał z 7 rund po 15 minut na zawodnika na partię.
  W przypadku niewielkiej ilości startujących organizator zastrzega sobie prawo
  do zmniejszenia ilości rund lub zwiększenia czasu na partię.
 • nr startowe ustalane będą na podstawie posiadanych aktualnie rankingów,
 • kojarzenie komputerowe programem ChessArbiter Pro 2016,
 • zawodnik/czka za wygraną partię otrzymuje 1 pkt., za remis 0,5 pkt. za przegraną 0 pkt.
 • o kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów,
 • w przypadku równej liczby zdobytych punktów o kolejności rozstrzygnie dodatkowa pomocnicza punktacja :

a. – metoda Buchholza z potrąceniem skrajnych rezultatów – tzw. średni Buchholz

b. – metoda Buchholz

c. – liczba zwycięstw

d. – progresja

 • Obowiązują aktualne przepisy gry Kodeksu Szachowego Polskiego Związku Szachowego
 • Zakończenie zawodów planowane jest około godziny 15-tej

IX. NAGRODY:

 • za zajęte miejsca I-VI w kat. seniorów- OPEN uczestnicy otrzymają puchary oraz nagrody finansowe
 • w pozostałych kategoriach za miejsca I-III uczestnicy otrzymają puchary, i nagrody  rzeczowe przygotowane przez organizatorów, partnerów i sponsorów
 • Nagrodzeni zostaną także trzej najwyżej sklasyfikowani zawodnicy/-czki z Gminy Trąbki Wielkie w każdej z kategorii wiekowych w ramach Mistrzostw Gminy Trąbki Wielkie w szachach na 2023 rok.
 • Dla uczestników z kategorii OPEN – dla roczników 1963 i starsi (60+) przygotowano dodatkowe 3 nagrody dla najlepszych zawodników/-czek. Nagrody seniorów w kategorii OPEN nie dublują się!
 • wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale Mistrzostw Pomorza LZS – 2022.
 • uwaga: seniorzy rocznik 1963 i starsi – każdy uczestnik/ka może otrzymać tylko jedną nagrodę rzeczową lub finansową. Pozostałe wyróżnienia otrzymają zgodnie z regulaminem.

X. SPRAWY FINANSOWE:

 • Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy. Udział w Mistrzostwach Pomorza LZS jest bezpłatny – dla wszystkich kategorii wiekowych! Koszty związane z przejazdem na zawody zabezpieczają organizacje delegujące lub we własnym zakresie uczestnicy/czki turnieju.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • szachy zapewnia organizator, a uczestników, którzy posiadają własne zegary prosimy
  o przywiezienie ich ze sobą na mistrzostwa
 • sprawy sporne nie ujęte w regulaminie –  prawo ich rozstrzygania należy
  do  Organizatora,
 • za rzeczy zagubione i zaginione podczas Mistrzostw Organizator nie odpowiada,
 • obsadę sędziowska zabezpiecza Pomorskie Zrzeszenie LZS i Gminne Zrzeszenie  LZS w Trąbkach Wielkich.
 • w trakcie trwania turnieju ostateczna decyzja należy do sędziego głównego. Wszyscy uczestnicy turnieju obowiązani są do posiadania dowodu tożsamości, legitymacji szkolnej, oraz  oświadczenia o stanie zdrowia załącznik nr 1 i 2 (w dniu zawodów będą dostępne w sekretariacie zawodów), a za skutek braku w/w dokumentu winę ponosi wyłącznie uczestnik turnieju.
 • wszyscy uczestnicy turnieju są ubezpieczeni od NW w trakcie trwania zawodów,
 • za szkody powstałe w miejscu turnieju ponosi osoba/y winna/e ich spowodowania,
 • za powstałe wypadki z winy uczestników zawodów oraz osób postronnych Organizator nie odpowiada,
 • komunikat końcowy z wynikami turnieju będzie można odebrać po zakończeniu zawodów w sekretariacie zawodów,  będzie również zamieszczony na stronie Gminnego Zrzeszenia LZS w Trąbkach Wielkich –  www.lzs.e-trabki.pl– oraz 
  na  www.lzs-pomorski.pl,
 • w przypadku spóźnienia się na start w I rundzie zawodnik/czka zostaje dopuszczona do gry od II rundy,  
 • prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatora.   
 • przystępując do zawodów  uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie
  i udostępnianie swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie  wizerunku
  na zdjęciach i filmach w prasie i Internecie.