Ubezpieczenie NNW i OC 2021

Ubezpieczenie NNW i OC 2021

Zapraszamy do ubezpieczenia zawodników przez Pomorskie Zrzeszenie LZS!

– Koszt ubezpieczenia zawodnika: 12 zł *
*  Przy ubezpieczaniu minimum 50 zawodników koszt ubezpieczenia zawodnika wynosi 10 zł !

Okres ubezpieczenia: 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

Ubezpieczenie NNW:

Rodzaj świadczeniaSuma ubezpieczenia
Świadczenie z tytułu śmierci 10 000 zł
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku 1% SU za 1% USZCZERBKU – od SU 10 000 zł
Zwrot kosztów naprawy uszkodzonych lub zakupu zniszczonych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych1 000 zł
Zwrot kosztów leczenia1 000 zł
Dieta szpitalna50 zł za dzień
Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP – zakres świadczeń podstawowy

CZAS OCHRONY: Zakres Ograniczony –  życie sportowe  – treningi, zgrupowania, obozy, zawody, konsultacje itp. z drogą do i z.

Ubezpieczenie OC:

  • Ubezpieczyciel: InterRisk TU SA
  • Ochroną ubezpieczeniową objęto: działalność w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki, organizację imprez sportowych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, działalność klubów sportowych, organizacja zgrupowań sportowych, OC trenera, instruktora. Odpowiedzialność pracownika (z tytułu wykonywania pracy trenera, instruktora, sędziego sportowego w ramach Ludowych Klubów Sportowych, Ludowych Zespołów Sportowych, Uczniowskich Klubów Sportowych, Uczniowsko – Ludowych klubów sportowych oraz innych stowarzyszeń będących członkami zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Z zastrzeżeniem, że w przypadku szkody Zrzeszenie/klub zobowiązany jest do udokumentowania, że sprawca szkody w dniu szkody należał do klubu.
  • Limit 150 000 zł na jedno zdarzenie i 500 000 zł na wszystkie zdarzenia

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami! pomorskielzs@wp.pl


Instrukcja postępowania w zakresie wypełnienia druku zgłoszenia szkody i likwidacji szkody z polisy 1036316625- 2021 rok

Do likwidacji szkody niezbędne są dokumenty: 

1. Druk zgłoszenia szkody i oświadczenia

– druk szkody powinien być potwierdzony przez Pomorskie Zrzeszenie LZS oraz Klub, którego Poszkodowany jest zawodnikiem 
– numer rachunku bankowego do wypłaty świadczenia wskazany pisemnie przez opiekuna prawnego, w razie braku posiadania rachunku bankowego należy wskazać nazwę i adres banku, do którego ubezpieczyciel powinien przekazać świadczenie. 

2. Legitymacja członkowska ważna w dniu zdarzenia (jeżeli jest wystawiana przez Klub) 

3. Dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku np.: oświadczenie trenera/innego pracownika klubu sportowego, protokół powypadkowy lub sprawozdanie z meczu. 

4. Komplet dokumentacji medycznej 
– dokument z udzielenia pierwszej pomocy medycznej, 
– dokumentacja medyczna z kontynuacji leczenia wraz z wynikami badań, 
– faktury dotyczące kosztów leczenia, 
– faktury za nabycie lub naprawę protez i środków pomocniczych (ortezy), 
– informacja o zakończonym leczeniu (łącznie z ewentualną rehabilitacją). 

Proszę o przesyłanie skanów zgłoszenia do potwierdzenia przez Pomorskie Zrzeszenie LZS na maila: pomorskielzs@wp.pl

a następnie kompletu wyżej wymienionych dokumentów (1 mail do 20 MB) w celu zgłoszenia szkody na maila: szkody@mentor.pl 

Po zarejestrowaniu szkody przez PZU, zostanie nadany nr, który zostanie przekazany do Poszkodowanego –  proszę o nr telefonu i adres e-mail (prywatny lub Klubu) w formularzu zgłoszenia szkody.