Ubezpieczenie NNW i OC 2021

Ubezpieczenie NNW i OC 2021

Zapraszamy do ubezpieczenia zawodników przez Pomorskie Zrzeszenie LZS!

– Koszt ubezpieczenia zawodnika: 12 zł *
*  Przy ubezpieczaniu minimum 50 zawodników koszt ubezpieczenia zawodnika wynosi 10 zł !

Okres ubezpieczenia: 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

Ubezpieczenie NNW:

ZAKRES PODSTAWOWY UBEZPIECZENIA:

Rodzaj świadczeniaSuma ubezpieczenia
Świadczenie z tytułu śmierci 10 000 zł
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku 1% SU za 1% USZCZERBKU – od SU 10 000 zł
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych1 500 zł
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP1 500 zł
Świadczenie za leczenie uciążliwe 100 zł
Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP – zakres świadczeń podstawowy
Zwrot kosztów naprawy uszkodzonych lub zakupu zniszczonych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
1 000 zł
Świadczenie za leczenie uciążliwe100 zł

 DODATKOWE ROZSZERZENIA ZAKRESU

Rodzaj świadczeniaSuma ubezpieczenia
Zwrot kosztów leczenia1 000 zł
Dieta szpitalna50 zł za dzień ( od 1 dnia hospitalizacji)

Ubezpieczenie OC:

  • Ubezpieczyciel: InterRisk TU SA
  • Ochroną ubezpieczeniową objęto: działalność w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki, organizację imprez sportowych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, działalność klubów sportowych, organizacja zgrupowań sportowych, OC trenera, instruktora. Odpowiedzialność pracownika (z tytułu wykonywania pracy trenera, instruktora, sędziego sportowego w ramach Ludowych Klubów Sportowych, Ludowych Zespołów Sportowych, Uczniowskich Klubów Sportowych, Uczniowsko – Ludowych klubów sportowych oraz innych stowarzyszeń będących członkami zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Z zastrzeżeniem, że w przypadku szkody Zrzeszenie/klub zobowiązany jest do udokumentowania, że sprawca szkody w dniu szkody należał do klubu.
  • Limit 150 000 zł na jedno zdarzenie i 500 000 zł na wszystkie zdarzenia

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami! pomorskielzs@wp.pl