Ruszyła kolejna edycja Rządowego Programu „KLUB”- 2023.

Ruszyła kolejna edycja Rządowego Programu „KLUB”- 2023.

REGULAMIN ZADANIA

Rządowy Program „KLUB” –edycja 2023

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin został opracowany na podstawie ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki
  w dniu 17 listopada 2022 roku Programu „KLUB” – edycja na lata 2023-2025. Celem Programu jest wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, realizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia w lokalnych środowiskach sportowych. Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego.
 2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie „KLUB” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Realizacja Programu jest nadzorowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 3. Działania w ramach Programu „Klub – edycja 2023, mogą być realizowane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez uczestników Programu, spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Podmiotami realizującymi Program są:
 5. a) Operator Krajowy Programu,
 6. b) kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia.
 7. Bezpośrednimi uczestnikami i beneficjentami Programu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia, biorący udział w systematycznych zajęciach sportowych/szkoleniu sportowym i w obozach sportowych realizowanych przez klub sportowy.
 8. Operator Krajowy może realizować Program w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz podobnie w latach 2024 i 2025.
 9. Kluby sportowe, które pozyskają środki w ramach Programu na zadania realizowane w 2023 roku, będą zobowiązane do ich wykorzystania najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 roku.
 10. Ogólny nadzór oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji Programu pozostaje w gestii Ministra Sportu i Turystyki.
 11. Obowiązki administratora danych osobowych pozyskanych w ramach realizacji Programu, pełni Operator Krajowy. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostaną ujęte w Polityce Prywatności, zamieszczonej na platformie Programu „KLUB” – edycja 2023, w zakładce „Do pobrania”.
 12. Pozyskane w trakcie realizacji Programu wyniki testów sprawnościowych uczestników Programu będą przekazywane do elektronicznej bazy danych – Narodowa Baza Talentów (https://narodowabazatalentow.pl).
 13. Kluby działające w formie stowarzyszenia składają wnioski o dofinansowanie w ramach Programu wraz z załącznikami wyłącznie w systemie elektronicznym Amodit. W systemie Amodit dokonywana będzie ocena wniosków jak również rozliczanie realizacji zadania. Każdy klub może złożyć tylko jeden wniosek.

Założenia Programu

Cele Programu „KLUB” – edycja 2023:

 1. a) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 2. b) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
 3. c) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej polskiego sportu – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
 4. d) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
 5. e) stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Zasady działania Operatora Krajowego Programu „Klub” – edycja 2023

Operator Krajowy Programu – podstawowe zadania:

 1. przedstawienie kompleksowej koncepcji realizacji Programu na terenie całego kraju,
 2. opracowanie mechanizmu udzielenia wsparcia klubom sportowym w ramach Programu – druki aplikacyjne, umowa, druki rozliczeniowe, itp.,
 3. rekrutacja klubów sportowych – przeprowadzenie naboru, wyłonienie klubów do wsparcia, przekazanie wsparcia finansowego oraz dokonanie jego rozliczenia, na podstawie wytycznych niniejszego Programu; rekrutacja musi być prowadzona z wykorzystaniem dostępnych kanałów informacyjnych, m.in. strona internetowa, media społecznościowe,
 4. opracowanie i wdrożenie elektronicznego generatora wniosków posiadającego funkcjonalności niezbędne do przeprowadzenia procesu naboru i oceny wniosków, podpisania umów, przekazania i rozliczenia dotacji,
 5. koordynacja, nadzór i kontrola realizacji Programu; w ramach bieżącego monitoringu m.in. wizytacja kontrolna 1000 klubów sportowych uczestniczących w Programie,
 6. prowadzenie pełnej sprawozdawczości realizacji Programu z możliwością prezentacji wszystkich danych w przekrojach terytorialnych (województwo, powiat, gmina – miejska/wiejska, wiejsko-miejska), obejmującej w szczególności następujące informacje dot. klubów wnioskujących i zakwalifikowanych do wsparcia:
 • dane teleadresowe klubów sportowych,
 • wysokość udziału własnego klubów sportowych,
 • wysokość wsparcia,
 • liczba uczestników,
 • liczba i rodzaj sekcji sportowych,
 • przynależność do polskiego związku sportowego,
 • liczba punktów uzyskanych w systemie współzawodnictwa sportowego (SSM),
 • liczba członków kadr narodowych,
 • liczba uczestników posiadających licencje polskich związków sportowych (lub inny

dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez polski związek sportowy),

 • liczba osób prowadzących zajęcia sportowe,
 • rodzaj kwalifikacji/uprawnień osób prowadzących zajęcia sportowe,
 • podział prowadzących zajęcia sportowe ze względu na płeć,
 • podział uczestników Programu ze względu na płeć (w zakresie grup dofinansowanych oraz wszystkich zawodników klubu),
 • liczba wolontariuszy,
 • rodzaje obiektów wykorzystywanych do szkolenia sportowego – samorządowe/inne,
 1. przygotowanie i przedstawienie wraz z rozliczeniem raportu sprawozdawczo-ewaluacyjnego podsumowującego realizację zadania (w zakresie wszystkich elementów realizacyjnych i zadań operatora) oraz prezentującego analizę danych (w tym graficzną – np. wykresy oraz mapy) wymienionych w pkt 6, z możliwością wykorzystania również innych informacji uzyskanych przez Operatora Krajowego przy realizacji Programu,
 2. przygotowywanie comiesięcznych raportów sprawozdawczo-ewaluacyjnych z realizacji zadania obejmujących w szczególności:
 • opis przebiegu realizacji Programu,
 • opis realizacji założonego harmonogramu działań,
 • informację dotyczącą regulowania bieżących i zaległych zobowiązań finansowych,
 • informacje dotyczące ryzyk i zagrożeń wynikających z bieżącej realizacji projektu oraz działań prewencyjnych i naprawczych, jeśli wdrożenie ich będzie konieczne,
 1. nadzór nad transferem wyników testów sprawnościowych uczestników Programu, do elektronicznej bazy danych – Narodowa Baza Talentów https://narodowabazatalentow.pl,
 2. stworzenie i prowadzenie strony internetowej zadania oraz jego profilu w serwisie społecznościowym o największym wskaźniku liczby użytkowników,
 3. realizacja działań promujących Program, m.in. produkcja i kolportaż certyfikatów/dyplomów uczestnictwa dla beneficjentów Programu wg wzoru i standardu opracowanego i udostępnionego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zasady uczestnictwa w Programie klubów sportowych

 1. Operator Krajowy Programu może realizować Program „Klub” – edycja 2023, w tym wykorzystać dofinansowanie przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki – w zakresie ponoszonych kosztów, wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
 2. Kluby sportowe, które pozyskały środki w ramach Programu, są zobowiązane do ich wykorzystania najpóźniej do 30 listopada 2023 roku.
 3. Operator Krajowy Programu może udzielić wsparcia ze środków Programu wyłącznie
  w zakresie wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacji obozów sportowych.
 4. Operator Krajowy Programu określa termin realizacji Programu dla klubów sportowych, których działalność będzie przedmiotem wsparcia w okresie od 1 stycznia 2023 roku i nie później niż do 30 listopada 2023 roku. We wskazanym terminie Operator Krajowy Programu jest zobowiązany do wyłonienia podmiotów do dofinansowania, zawarcia umów oraz przekazania środków klubom sportowym z zastrzeżeniem, że termin ich przekazania nie może powodować istotnych utrudnień realizacyjnych zadania, przez co należy rozumieć opłaty związane z wynagrodzeniem szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, zakupem sprzętu sportowego i/lub organizacją obozów sportowych.
 5. Przekazane w ramach dotacji środki finansowe muszą zostać wykorzystane zgodnie
  z przeznaczeniem i na warunkach określonych umową oraz zgodnie z treścią i zasadami niniejszego Programu.
 6. Operator Krajowy Programu, w umowach zawieranych z klubami sportowymi, ustali termin rozliczenia przekazanych środków, który nie może być dłuższy niż termin wskazany w § 4 ust. 1.
 7. Uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych realizowanych w ramach wsparcia mogą być wyłącznie dzieci i/lub młodzież w wieku do 18 roku życia.
 8. Operator Krajowy Programu może udzielić wsparcia klubom sportowym funkcjonującym w ramach jednej lub więcej niż jednej sekcji sportowych. Za jedną sekcję sportową uważa się wszystkich zawodników/uczestników w danym klubie uprawiających określony sport, niezależnie od dodatkowych podziałów ze względu na wiek lub płeć (przykładowo jeśli prowadzone jest szkolenie w piłce nożnej i futsalu, taka sytuacja traktowana jest jako szkolenie w jednym sporcie, analogicznie w przypadku piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej – to również jeden sport, itd. itp.). Kwota wsparcia dla podmiotu funkcjonującego w ramach jednej sekcji (zwanego dalej: klubem jednosekcyjnym) wynosi 10 tys. złotych. Kwota wsparcia dla podmiotu funkcjonującego w ramach więcej niż jednej sekcji (zwanego dalej: klubem wielosekcyjnym) wynosi 15 tys. złotych.
 9. Wysokość wsparcia wynagrodzenia szkoleniowca lub szkoleniowców (trenera, instruktora sportu, nauczyciela wf) prowadzących zajęcia sportowe wynosi 6 tys. złotych
  (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9 tys. złotych (w przypadku klubu wielosekcyjnego). W obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców w dowolnych proporcjach. Dla klubów wielosekcyjnych należy zgłosić szkoleniowców z co najmniej dwóch deklarowanych do udziału w Programie sekcji. 
 10. Wysokość wsparcia przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i/lub organizację obozu sportowego w przypadku klubu jednosekcyjnego wynosi 4 tys. złotych, a  w przypadku klubu wielosekcyjnego – 6 tys. złotych. Środki finansowe we wskazanej wysokości klub sportowy może wykorzystać na zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozu sportowego w dowolnej proporcji. Dopuszczalne jest preliminowanie kwoty przeznaczonej na wynagrodzenie szkoleniowca lub szkoleniowców w pełnej wartości wnioskowanego wsparcia (10 i 15 tys. złotych), przy spełnieniu następujących warunków:

– wariant 10 tys. złotych (klub jednosekcyjny)

 1. a) w przypadku zgłoszenia do Programu przez klub jednosekcyjny jednego szkoleniowca, kwota dofinansowania prowadzenia szkolenia sportowego nie ulega zmianie i wynosi 6 tys. złotych,
 2. b) w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej szkoleniowców, kwota dofinansowania prowadzenia szkolenia sportowego może wynosić łącznie 10 tys. złotych, do podziału w dowolnej proporcji,

– wariant 15 tys. złotych (klub wielosekcyjny)

 1. c) w przypadku zgłoszenia do Programu przez klub wielosekcyjny dwóch szkoleniowców (wymóg minimum), kwota dofinansowania prowadzenia szkolenia sportowego nie ulega zmianie i wynosi 
  9 tys. złotych- w tym wariancie minimalna liczba szkoleniowców wynosi 2 osoby, z różnych sekcji,
 2. d) w przypadku zgłoszenia trzech i więcej szkoleniowców, kwota dofinansowania prowadzenia szkolenia sportowego może wynosić łącznie 15 tys. złotych, do podziału w dowolnej proporcji.

Rekomenduje się udzielenie wsparcia przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnych klubowych zasobów kadrowych. Korzystając z ww. modelu finansowego określonego
w lit. b) i d) należy mieć na względzie, iż pozostałe komponenty realizacyjne (zakup sprzętu sportowego oraz organizacja obozu sportowego) nie mogą być przedmiotem wsparcia.

Wypłata wynagrodzenia dla szkoleniowców w ramach Programu, musi odbywać się zgodnie
z obowiązującymi przepisami dot. zatrudnienia, przy czym podane powyżej kwoty
są kwotami brutto.

 1. dla klubów wielosekcyjnych elementem obowiązkowym zadania jest prowadzenie zajęć sportowych dla wszystkich sekcji, o których dofinansowanie wnioskuje klub, co odnosi się również do wskazania szkoleniowców (co najmniej dwóch sekcji),
 2. obóz sportowy musi trwać minimum 5 dni kalendarzowych,
 3. klub sportowy może uzyskać wsparcie udzielone przez Operatora Krajowego Programu określając w kosztorysie zadania udział środków własnych lub środków pochodzących
  z innych źródeł nie mniejszy niż 5% całości kosztów zadania; w przypadku wnioskowania o kwotę 10 tys. złotych, udział własny musi wynosić co najmniej 526,32 zł; analogicznie, wnioskując o kwotę 15 tys. złotych, udział własny musi wynosić co najmniej 789,48 zł). Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego
  (w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury na podstawie stosownej umowy
  z określeniem wartości finansowej usługi), ze środków Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych, w tym w postaci pracy wolontariuszy – na podstawie stosownej umowy z wyceną świadczenia. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów),
 4. Operator Krajowy Programu może udzielić wsparcia klubom sportowym, których łączna kwota dotacji ze środków publicznych udzielonych im w roku poprzedzającym złożenie wniosku (rok 2022) nie przekracza 200 tys. złotych. Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe muszą załączyć do wniosku sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. – Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z póżn. zm.), zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy, tj. za 2022 rok,

W sytuacji braku wyodrębnienia kwoty przyznanych dotacji ze środków publicznych w sprawozdaniu finansowym, należy dołączyć dodatkową informację (uzupełniającą) o wysokości otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która będzie zgodna
z kwotą przedstawioną we wniosku w poz. III,

 1. Klub sportowy może uzyskać wsparcie wyłącznie wtedy, gdy prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą ubiegania się
  o wsparcie (datą złożenia wniosku); wnioskując o wsparcie klub sportowy musi załączyć aktualny wypis z KRS bądź z ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu;

UWAGA: za aktualny uważa się dokument wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przed datą składania wniosku.

 1. Wymagane jest przedstawienie przez klub sportowy we wniosku informacji
  o liczbie dzieci i młodzieży do 18 roku życia, uczestniczących w szkoleniu/zajęciach realizowanych przez klub w podziale na:
 1. posiadających licencje odpowiedniego polskiego związku sportowego,
 2. nie posiadających licencji odpowiedniego polskiego związku sportowego,
 3. będących członkami kadry narodowej odpowiedniego polskiego związku sportowego,
 4. będących członkami kadr wojewódzkich odpowiedniego polskiego lub okręgowego związku sportowego; w przypadku, gdy zawodnik jest jednocześnie członkiem kadry narodowej oraz wojewódzkiej, należy go wyszczególnić tylko raz – jako członka kadry narodowej,
 1. Wymagane jest przedstawienie przez klub sportowy we wniosku informacji
  o ewentualnej przynależności do polskiego związku sportowego; wymagane jest przedstawienie przez klub sportowy we wniosku informacji o liczbie punktów uzyskanych w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (SSM) w roku poprzedzającym złożenie wniosku (dot. 2022 roku),
 2. w przypadku zaplanowania zakupu sprzętu sportowego, klub sportowy zobowiązany jest do przedstawienia specyfikacji kompletu sprzętu sportowego;

w ramach poz. zakup sprzętu sportowego, można nabyć:

 1. sprzęt lub urządzenia sportowe niezbędne do prowadzenia szkolenia sportowego
  w zależności od specyfiki poszczególnych sportów (np. piłki, łuki, kajaki itp.) lub ich elementy (np. części sprzętu strzeleckiego, rowerów itp.),
 2. pomocniczy sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia szkolenia sportowego typowego dla danego sportu (materace, pachołki, siatki itp.),
 3. specjalistyczne stroje sportowe (w tym obuwie, koszulki, spodenki) niezbędne do
  prawidłowego przeprowadzenia treningów lub udziału w zawodach,
 1. sprzęt sportowy określony w pkt. 18a i 18b musi posiadać stosowne, wymagane przepisami atesty dopuszczające do użytkowania przez dzieci i młodzież szkolną,
 2. wymagane jest, aby uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach Programu przeszli testy sprawnościowe (co najmniej raz w trakcie realizacji zadania), których wyniki zostaną wprowadzone przez klub sportowy zakwalifikowany do wsparcia,
  do elektronicznej bazy danych:

Narodowa Baza Talentów https://narodowabazatalentow.pl

Dokumenty niezbędne jako załączniki do wniosku o dofinansowanie

 1. Aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie lub informacja sporządzona na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, umożliwiająca weryfikację daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy oraz zawierające imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład Zarządu.

UWAGA! Za aktualny odpis lub wydruk komputerowy uznajemy dokument wystawiony w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

 1. Statut wnioskodawcy. Wśród podstawowych celów statutowych wymagany jest zapis świadczący o realizowaniu przez klub zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.  
 1. Sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), zawierające informację o kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy, tj. 2022 rok; w przypadku niewyszczególnienia dotacji w ww. dokumentach, należy dołączyć stosowną informację uzupełniającą, potwierdzającą deklarowaną kwotę otrzymanych dotacji ze środków publicznych przedstawioną we wniosku, w pkt. III
 1. Oświadczenie o zgodności z oryginałem dokumentów załączonych do wniosku – należy pobrać z systemu i wydrukować formularz oświadczenia, podpisać i podstemplować (UWAGA: podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Klubu zgodnie z zapisami statutu !) i załączyć w formie skanu, tak jak pozostałe dokumenty.

UWAGA:

Wszystkie dokumenty należy załączyć w formie skanu w formacie pdf, przy czym każdy
z 4 wymienionych dokumentów, powinien być załączony w jednym pliku;

Kryteria oceny wniosków o wsparcie

 • wysokość dofinansowania pozyskanego ze środków publicznych w roku poprzedzającym złożenie wniosku oraz w roku bieżącym, z przeznaczeniem na działalność statutową lub na realizację zadań przez wnioskodawcę (możliwe do uzyskania: 0-40 pkt.),
 • szczegółowość i poprawność przygotowania informacji merytorycznych wymaganych programem (możliwe do uzyskania: 0-15 pkt.)
 • liczba uczestników zadania – bez osób prowadzących zajęcia sportowe (możliwe do uzyskania: 0-10 pkt.),
 • zgodność zakresu merytorycznego z treścią programu – m.in. okres prowadzenia zajęć sportowych (możliwe do uzyskania: 0-10 pkt.),
 • oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem środków własnych (możliwe do uzyskania: 0-5 pkt.),
 • wysokość ewentualnych opłat pobieranych od uczestników Programu – składki członkowskie (możliwe do uzyskania: 0-5 pkt.),
 • udział w realizacji zadania wolontariuszy (możliwe do uzyskania: 0-5 pkt.),
 • promocja aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu (możliwe do uzyskania: 0-5 pkt.),
 • udział uczestników o niższym statusie ekonomicznym (możliwe do uzyskania: 0-5 pkt.).
 1. Wniosek klubu sportowego może uzyskać maksymalnie 100 punktów; poszczególne kryteria oceny punktowane są z dokładnością do 1 punktu,
 2. Operator Krajowy Programu udzieli wsparcia na podstawie rankingu utworzonego według liczby punktów, wynikających z dokonanej oceny wniosków poszczególnych klubów;
  w przypadku uzyskania przez kilka podmiotów takiej samej liczby punktów,
  o przyznaniu wsparcia decyduje data złożenia wniosku (chronologicznie zgodnie
  z terminem złożenia).

Procedura ogłoszenia wyników i podpisania umowy

 1. Informacja o przyznaniu dofinansowania wraz z listą zakwalifikowanych do Programu Klubów, opublikowana będzie na stronie internetowej Programu https://rzadowyprogramklub.pl.
 2. Indywidualna informacja o przyznaniu dofinansowania wraz z instrukcją dotyczącą procedury ew. aktualizacji wniosku i podpisania umowy, zostanie zamieszczona w systemie AMODIT przy wniosku każdego Klubu oraz przesłana na adres e-mail podany przez Beneficjenta we wniosku o przyznanie dofinansowania.
 3. Kluby zakwalifikowane do dofinansowania, będą zobowiązane do niezwłocznego, tj.
  w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o przyznaniu dofinansowania, podpisania umowy z Operatorem Krajowym, na podstawie której możliwe będzie przekazanie środków; w tym okresie możliwa będzie również – w uzasadnionych przypadkach, ew. aktualizacja wniosku, w zakresie ustalonym z Operatorem Krajowym Programu.
 4. Niepodpisanie przez Beneficjenta umowy w terminie określonym w § 7 ust. 3 będzie traktowane jako rezygnacja z realizacji Zadania; w takim przypadku środki mogą być przyznane klubowi/klubom z listy rezerwowej, tj. listy wniosków pozytywnie ocenionych, które nie uzyskały dofinansowania z powodu wyczerpania środków, w kolejności zgodnej z utworzonym rankingiem.
 5. Umowy na realizację Zadania w ramach Programu „KLUB” – edycja 2023 będą podpisywane – podobnie jak w 2022 roku, poprzez podpisy elektroniczne.
 6. Ze strony Operatora Krajowego uprawnioną komórką organizacyjną prowadzącą
  i nadzorującą realizację zawartej z Klubami Umowy są Operatorzy Wojewódzcy, działający w imieniu i na rzecz Operatora Krajowego Programu.
 7. Zgodnie z wytycznymi MSiT, decyzja o przyznaniu dofinansowania w ramach Rządowego Programu „KLUB” – edycja 2023 nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) i nie służy od niej odwołanie.    

Obowiązki beneficjenta

Podmiot otrzymujący wsparcie finansowe, wyłoniony w ramach przeprowadzonej przez Operatora Krajowego Programu procedury oceny i wyboru wniosków, jest zobowiązany do:

 1. Realizacji zadania zgodnie z wymienionymi powyżej warunkami,
 2. Wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem,
 3. Prawidłowego rozliczenia wsparcia,
 4. Przestrzegania zapisów (w tym stosownych terminów) określonych w Programie „Klub” – edycja 2023 i zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z zapisami umowy zawartej z Operatorem Krajowym Programu,
 5. Przedstawienia Operatorowi Krajowemu – w terminie określonym w umowie, sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego z realizacji zadań Programu wraz z wykazem dowodów księgowych potwierdzających prawidłowe wykorzystanie środków.

Procedura przeprowadzania testów sprawności fizycznej uczestników

 1. Testy sprawności fizycznej uczestników przeprowadza się zgodnie z warunkami określonymi w § 4 pkt 20 Regulaminu.
 2. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia i nadzorowania testów sprawności fizycznej uczestników są wyłącznie trenerzy z zakwalifikowanego do programu klubu.
 3. Trenerzy prowadzący zajęcia w ramach Programu przesyłają do Operatora Krajowego Programu informację o wprowadzeniu do elektronicznej bazy danych http://narodowabazatalentow.pl wyników przeprowadzonych testów sprawności fizycznej.
 4. Testy sprawności fizycznej, wykonywane przez uczestników muszą być przeprowadzane
  z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa oraz zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej Projektu Narodowa Baza Talentów,
 5. Operator Krajowy Programu zastrzega, że dane biometryczne uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych i/lub naukowych.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy oraz podmioty realizujące Program zobowiązani są do przestrzegania
  i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Operatora Krajowego Programu w porozumieniu z przedstawicielami Ministerstwa Sportu
  i Turystyki.
 3. Operator Krajowy Programu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu
  w trakcie realizacji Programu.
 4. Aktualna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Programu.

UWAGA:

Rządowy Program „KLUB” – edycja 2023 jest realizowany w formule konkursu ofert/wniosków, zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Wniosek należy wypełnić i wysłać w elektronicznym systemie AMODIT oraz załączyć do niego wszystkie wymagane dokumenty wymienione w § 5 niniejszego Regulaminu. Logowanie do systemu następuje poprzez stronę https://rzadowyprogramklub.pl/złóż wniosek.

Ponieważ procedura przeprowadzania konkursu nie przewiduje – na żadnym z jego etapów, możliwości uzupełniania, korygowania, wymiany wniosków, dodatkowego załączania czy wymieniania dokumentów, wypełniony wniosek należy dokładnie sprawdzić przed wysłaniem. Należy się również upewnić, że zostały do niego dołączone wszystkie wymagane dokumenty. 

Aby ułatwić Beneficjentom udział w Programie, Operator Krajowy uruchomił Infolinie: Infolinię centralną i 16 Infolinii w poszczególnych województwach, gdzie każdy może zasięgnąć informacji
i otrzymać wskazówki bądź szczegółowe wyjaśnienia.