Program: „Pomorskiemu sercu bliska rekreacja i ochrona środowiska”

Program: „Pomorskiemu sercu bliska rekreacja i ochrona środowiska”. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 89 500 zł


Zadanie pod nazwą Pomorskiemu sercu bliska – rekreacja i ochrona środowiska, zostało zrealizowane zgodnie z założeniami przedstawionymi w umowie. W okresie od lipca do października Pomorskie Zrzeszenie LZS realizowała zaplanowane działania były to warsztaty plenerowe oraz stacjonarne warsztaty dla dzieci i młodzieży.  

Warsztaty plenerowe były realizowane podczas imprez sportowych przez firmę zewnętrzną, która specjalizuje się w organizacji tego typu działań i odbyły się w Skarszewach, dwukrotnie w gminie Puck oraz w Luzinie. W wydzielonej strefie uczestnicy poznawali teoretyczne, a następnie praktyczne wytyczne dotyczące min przygotowania ekologicznych kosmetyków, środków czyszczących do przygotowanie z ogólnodostępnych bezpiecznych półproduktów. Prowadzone były również zajęcia z powtórnego wykorzystania materiałów domowych m.in. wykorzystanie odzieży, kawy itp. Jednoczenie uczestnikom warsztatów przekazywano informacje związane z ekologicznymi formami transportu. Warsztaty organizowane były (w zależności od miejsca realizacji) w taki sposób, że do stanowiska kierowane były (najczęściej przez kierowników grup sportowych) osoby w liczbie kilku, kilkunastu, które brały udział w warsztatach. Następnie po zakończeniu części praktycznej, kolejne osoby uczestniczyły w zajęciach warsztatowych. Pod koniec imprez uczestnikom zadawane były pytania sprawdzające i osoby odpowiadające poprawnie były nagradzane nagrodami w postaci sprzętu sportowego. Łączna liczba uczestników to 558 osób. Były to osoby z terenu całego województwa Pomorskiego. Imprezy sportowe były kierowane przede wszystkim do osób z terenów wiejskich i małych miast. Osoby te pochodziły też z różnych grup społecznych, zarówno tych zamożnych jak i bardziej ubogich. Udział w warsztatach brali udział zarówno mężczyźni  jak i kobiety powyżej 18 roku życia. Pod względem wieku były to grupy bardzo zróżnicowane. W Skarszewach były to osoby po 60 roku życia ze zdecydowaną przewagą kobiet. W Pucku oraz Luzinie były to głównie osoby młode.

Drugim działaniem było prowadzenie stacjonarnych warsztatów dla dzieci i młodzieży, które odbywały się w Muzeum Sportu Wiejskiego w Łebczu. Warsztaty w Muzeum organizowane były dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej. Do szkół przekazywana były bezpośrednio przez Pomorskie Zrzeszenie LZS, informacja o możliwości odbycia warsztatów ekologicznych połączonych ze zwiedzaniem muzeum. Prowadzący przekazywał wiedzę z zakresu aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu z zachowanie proekologicznych postaw, zwrócenie uwagi na problem zaśmiecania środowiska. Uczestnicy uczyli się o obiegu wody w środowisku oraz w jaki sposób używana jest na co dzień przez człowieka. Zwracano uwagę na zagrożenia jak również na możliwości pojedynczego człowieka, który może poprzez codzienne czynności zmniejszyć marnotrawienie wody i lepsze zarządzanie nią. Formy zajęć dostosowane były do wieku uczestników. Uczestnikom prezentowane były różne miejsca na terenie województwa Pomorskiego, gdzie można w aktywny sposób spędzić wolny czas. Młodsi uczniowie część wiedzy zdobywali poprzez zajęcia plastyczne, starsi w formie krótkich wykładów. Dodatkowo do zajęć wykorzystywane były 4 tablice (tablice zawierają treści edukacyjne) zakupione w ramach projektu jak również ekobudka (prezentowane w niej są treści edukacyjna oraz obszary zielone). W trakcie warsztatów prowadzący zadawał różne zadania (np. plastyczne) oraz pytania sprawdzające widzę uczestników. Prawidłowe odpowiedzi oraz ciekawe prace manualne nagradzane były różnego typu nagrodami. Łączna liczba uczestników to 322 uczniów i uczennic różnych szkół i klas z terenu województwa Pomorskiego.

W ramach zadania przygotowano i wydano również grę planszową, która prezentuje min. punkty widokowe, parki, lasy, parki krajobrazowe itp. na terenie województwa Pomorskiego. Gracze poprzez podróż po wojewódzkie oraz specjalne karty uczą się o terenach zielonych w różnych obszarach województwa. Łączna liczba gier to 400.


www.wfos.gdansk.pl