Pomorskie zwycięzcami imprezy „Bądź aktywny – trzymaj wagę”

Pomorskie zwycięzcami imprezy „Bądź aktywny – trzymaj wagę”

Badz aktywny

W dniach 17-20 wrze­śnia w Miel­nie spo­tka­ły się 82 oso­by z 13 wo­je­wództw na im­pre­zie spor­to­wej pod ha­słem „Bądź ak­tyw­ny -trzy­maj wa­gę”.

To kon­ty­nu­acja na­sze­go pro­gra­mu z ubie­głe­go roku, w tym roku jego pierw­sza edy­cja od­by­ła się w czerw­cu w Za­ko­pa­nem. W pro­gra­mie by­ły za­ję­cia teo­re­tycz­ne i spor­to­we. Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS. Przed­się­wzię­cie zo­sta­ło do­fi­nan­so­wa­ne przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, któ­re od dwóch lat wspie­ra or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we w pro­jek­tach ma­ją­cych na celu prze­ciw­dzia­ła­nie nad­wa­dze i oty­ło­ści.

Na oty­łość i nad­wa­gę cier­pi w na­szym kra­ju pra­wie 35% spo­łe­czeń­stwa, co­raz czę­ściej ta prze­wle­kła cho­ro­ba do­ty­ka dzie­ci i mło­dzież. Jak z nią wal­czyć, jak trzy­mać wa­gę? Od­po­wiedź jest pro­sta od­po­wied­nia die­ta i ak­tyw­ność fi­zycz­na. Wy­kła­dy teo­re­tycz­ne, któ­re by­ły czę­ścią tego pro­jek­tu po­mo­gły uczest­ni­kom upo­rząd­ko­wać wie­dzę, któ­rą po­sia­da­li z jed­nej stro­ny a z dru­giej na pew­no do­wie­dzie­li się cze­goś no­we­go na te­mat
zdro­we­go sty­lu ży­cia, od­po­wied­niej die­ty i ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Wy­kła­dow­ca­mi byli: dr Mo­ni­ka Wiech z AWF Gdańsk, któ­ra mó­wi­ła o ak­tyw­no­ści re­kre­acyj­nej w pro­fi­lak­ty­ce nad­wa­gi i oty­ło­ści, dr Li­dia Bo­mir­ska, któ­ra przed­sta­wi­ła uczest­ni­kom spe­ed bad­min­ton – no­wą for­mę ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej (naj­pierw w teo­rii a póź­niej w prak­ty­ce) i die­te­tyk Jo­an­na Ło­boc­ka, któ­ra mó­wi­ła o roli pra­wi­dło­we­go ży­wie­nia w
prze­ciw­dzia­ła­niu oty­ło­ści i nad­wa­dze. Po­rad­nia Die­te­tycz­na „Die­te­tycz­nie i Zdro­wo” prze­pro­wa­dzi­ła uczest­ni­kom ba­da­nie skła­du cia­ła.
Ko­lej­nym ele­men­tem pro­gra­mu by­ły za­ję­cia spor­to­we, gdzie teo­rię prze­ło­żo­no na prak­ty­kę. Wszy­scy uczest­ni­cy ak­tyw­nie bra­li w nich udział,da­wa­li z sie­bie wszyst­ko, bo prze­cież w grę wcho­dzi­ła tak­że ry­wa­li­za­cja spor­to­wa i lo­kal­ny pa­trio­tyzm. Ro­ze­gra­no kon­ku­ren­cje in­dy­wi­du­al­ne i dru­ży­no­we, roz­da­no me­da­le za po­szcze­gól­ne kon­ku­ren­cje, jak i w punk­ta­cji wo­je­wódz­kiej. A oto zwy­cięz­cy w po­szcze­gól­nych kon­ku­ren­cjach: rzu­ty na ki­jek Ka­ta­rzy­na Bu­trym i Mi­chał Ma­łec­ki (o­by­dwo­je woj. lu­bu­skie), rzut wo­recz­kiem Iwo­na Szmyt (woj. wiel­ko­pol­skie) i Le­szek Pi­sko­row­ski (woj. dol­no­ślą­skie), krę­gle Sła­wo­mi­ra Bu­trym (woj. lu­bu­skie) i An­drzej Cy­wiń­ski (woj. dol­no­ślą­skie), przy­cią­ga­nie kra­sna­la na de­sce Ka­ta­rzy­na Bu­trym i Al­bin Kie­drow­ski (woj. po­mor­skie), rzut lot­ką do tar­czy Jo­an­na Dą­brow­ska (woj. ma­zo­wiec­kie) i Al­bin Kie­drow­ski, sla­lom pił­ką le­kar­ską Mał­go­rza­ta Plu­ta (woj. dol­no­ślą­skie) i Al­bin Kie­drow­ski, jaz­da na hu­laj­no­dze Ka­ta­rzy­na Bu­trym i Al­bin Kie­drow­ski, marsz kup­ca Ka­ta­rzy­na Bu­trym i Kon­rad Wa­si­lew­ski (woj. lu­bu­skie), test wie­dzy na te­mat zdro­we­go sty­lu ży­cia Jo­an­na Dą­brow­ska i Ta­de­usz Lis (woj. pod­kar­pac­kie). Kla­sy­fi­ka­cję wo­je­wództw wy­gra­ło po­mor­skie przed lu­bu­skim i ma­zo­wiec­kim.
Je­den dzień po­świę­co­no też ak­tyw­nej tu­ry­sty­ce. Uczest­ni­cy zwie­dzi­li Ko­ło­brzeg i oko­li­ce. Wy­bra­li się rów­nież na dłu­gi spa­cer (wie­lu z kij­ka­mi) do Lasu Ko­ło­brze­skie­go by zo­ba­czyć naj­star­sze dę­by w Pol­sce dąb „Bo­le­sław” ma 800 lat a dąb „War­ci­sław” 640. Nie­któ­rzy z uczest­ni­ków, za­pa­le­ni grzy­bia­rze, zdą­ży­li jesz­cze ze­brać kil­ka ko­szy praw­dziw­ków, co udo­wad­nia na­sze zdję­cie w ga­le­rii.
Jak wy­ni­ka z wie­lu wy­po­wie­dzi uczest­ni­ków, bar­dzo wszyst­kim przy­padł do gu­stu spe­ed bad­min­ton pew­nie wej­dzie na sta­łe do pro­gra­mu ko­lej­nych na­szych im­prez re­kre­acyj­no­-spor­to­wych.
Za per­fek­cyj­ne przy­go­to­wa­nie im­prez po­dzię­ko­wa­nia na­le­żą się Be­acie Gie­rze z Biu­ra KZ LZS oraz Mi­cha­ło­wi Mar­szał­kow­skie­mu, Ma­rii Gla­zik i Zbi­gnie­wo­wi Bar­ci­kow­skie­mu, na­szym ko­le­gom z Ku­jaw­sko­-Po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS, któ­rzy przy­go­to­wa­li i prze­pro­wa­dzi­li bar­dzo spraw­nie wszyst­kie kon­ku­ren­cje re­kre­acyj­ne.

Info: Krajowe Zrzeszenie LZS