Piłkarska Kadra Czeka 2022

Piłkarska Kadra Czeka 2022

Finał Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju LZS Chłopców

„Piłkarska Kadra Czeka” 08 czerwca 2022 Osice.

I. CEL

 • Upowszechnianie sportu poprzez popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży;
 • Przegląd i wstępna selekcja uzdolnionych ruchowo dzieci i młodzieży do uprawiania piłki nożnej oraz dalszego szkolenia w  sekcjach  klubowych;
 • Promowanie wyróżniających się młodych piłkarzy/piłkarek  do szkolenia centralnego w systemie selekcyjnym Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Pomorskie Kadry LZS;
 • Promocja pozytywnego zachowania w sporcie, zdrowej rywalizacji sportowej wśród dzieci                        i młodzieży –  propagowanie  idei  fair play;
 • Wyrównywanie szans, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym;
 • Promocja zdrowego trybu życia, umożliwienie spędzania czasu wolnego w sposób aktywny                      i atrakcyjny dla młodego pokolenia;
 • Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej.

II. ORGANIZATORZY, WSPÓŁORGANIZATORZY, PARTNERZY

 • Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
 • Pomorski Związek Piłki Nożnej
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Gminy Suchy Dąb
 • Powiat Gdański
 • KS Osiczanka Osice

  III. TERMIN I MIEJSCE

 • Finał wojewódzki – Osice 08.06.2022 r.

Zapisy Wojciech Kozłowski – 509 655 481

 • Finały Centralne – Mistrzostwa KZ LZS – Zamość 17-20.07.2022

IV. UCZESTNICTWO  

      1. W turnieju biorą udział drużyny będące członkami  Zrzeszenia LZS (LZS/LKS).

w kategorii:

 • chłopców:  urodzonych  w 2007r. i młodsi

dopuszcza się udział szkół gimnazjalnych i podstawowych (przy zachowaniu odpowiedniego wieku uczestników) mieszczących się na terenach wiejskich i małych miast;

2. Lista imienna może liczyć maksymalnie 24  zawodników/czek i powinna być potwierdzona  przez zgłaszającą jednostkę organizacyjną.

Do finału centralnego w  wyłonionej drużynie można  wymienić  2 zawodników/czki na   zawodników/czki   z wszystkich drużyn uczestniczących w rozgrywkach wojewódzkich.    

Podczas turnieju na wszystkich szczeblach rozgrywek  lista zgłoszonych do gry   zawodników/czek  liczy 16 osób.

3.  Wymagana dokumentacja do weryfikacji:

 • aktualna legitymacja szkolna
 • aktualne badania lekarskie (bądź pisemne oświadczenie o odpowiedzialności placówki, opiekuna za stan zdrowia uczestników)
 • lista zawodników
 • ubezpieczenie NNW.

V. REGULAMIN ROZGRYWEK

       W rozgrywkach obowiązują przepisy i postanowienia wydane przez PZPN dla kategorii 

       juniora C1  oraz ustalenia zawarte w niniejszym regulaminie.

 1. Czas gry –  2 x 15 minut z 5 minutową przerwą. ( w zależności od ilości drużyn biorących udział)
 2. Ubiór: stroje (koszulka, spodenki, getry) jednolite dla całej drużyny, obuwie piłkarskie z wyłączeniem wkrętów, obowiązkowe ochraniacze piłkarskie, zgodnie z przepisami PZPN.
 3. Boisko – zgodnie z przepisami PZPN zweryfikowane przez lokalny  PZPN. W przypadku braku weryfikacji decyzję podejmuje sędzia zawodów z uwagi na  bezpieczeństwo uczestników.
 4. Piłki: nożne nr 5.
 5. Ilość zmian: Zmiany lotne
 6. Kary: wychowawcze – 3, 5, 10 minut oraz wykluczenie w meczu w przypadku otrzymania czerwonej kartki.

Otrzymanie czerwonej kartki wyklucza zawodnika z udziału w kolejnym meczu na danym szczeblu rozgrywek. Wybitnie niesportowe zachowania będą rozpatrywane indywidualnie przez organizatorów.

 • Punktacja:

a/ za zwycięstwo     – 3 punkty

b/ za remis                 – 1 punkt

       c/ za przegraną         – 0 punktów

       Kolejność drużyn na wszystkich etapach rozgrywek ustala się wg następujących zasad:

a/ liczba zdobytych punktów

b/ wynik bezpośredniego meczu (dot. dwóch zainteresowanych  drużyn)

c/ korzystniejsza różnica bramek

                   d/ większa ilość zdobytych bramek

e/w przypadku równej ilości punktów przez więcej jak dwie drużyny o kolejności    decyduje   mała tabela pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

 • Klasyfikacje prowadzone podczas turnieju:
 • drużynowa
 • najlepszy zawodnik
 • najlepszy bramkarz
 • król strzelców

               VI. NAGRODY

  Organizatorzy, współorganizatorzy i partnerzy  poszczególnych etapów rozgrywek   turniejowych   

  zabezpieczają nagrody (w miarę posiadanych środków) dla  zwycięskich  zespołów i wyróżniających

  się zawodników – puchary, medale, nagrody   rzeczowe w ww. klasyfikacjach.

                VII.  UWAGI  KOŃCOWE

 • Protesty będą rozpatrywane przez Komisję Odwoławczą powołaną na czas  zawodów po opłaceniu kaucji w wysokości 200 zł, która przechodzi na rzecz organizatora w przypadku nie uznania protestu oraz zwrotu w przypadku uznania protestu.
 • Kary za start nieuprawnionych zawodników/czek:

 Drużyna zostaje zdyskwalifikowana z turnieju i dalszego udziału w rozgrywkach wszystkich  

 szczebli.

 Zawody z udziałem drużyny zdyskwalifikowanej zostają zweryfikowane na 3-0 (walkower).

 Drużyna otrzymuje dodatkową  karę dyskwalifikacji na kolejne dwa lata.

 •      Ochrona danych osobowych. Wszyscy uczestnicy biorący udział Finale Wojewódzkim –

        wyrażają zgodę na  przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku do

        celów związanych z realizacją zadania, innych  imprez Organizatora oraz do celów marketingowych

Organizatora.  Administratorem danych jest  Pomorskie Zrzeszenie LZS. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie  z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku

       o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016, poz. 922).

 •      W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga organizator danego szczebla.