Piłkarki GOSRiT Luzino VII drużyną w Polsce!

Piłkarki GOSRiT Luzino VII drużyną w Polsce!

pkczwyniki20158_002W dniach 22-24 lip­ca w Sie­dl­cach, na czte­rech bo­iskach Agen­cji Roz­wo­ju Mia­sta przy ul. Jana Paw­ła II 6, od­był się Fi­nał Cen­tral­ny 5. Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Dziew­cząt i Chłop­ców LZS „Ma­ła Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” U-13.W im­pre­zie wzię­ło udział pra­wie 300 mło­dych pił­ka­rek i pił­ka­rzy (13 dru­żyn chłop­ców i 14 dziew­cząt), wy­ło­nio­nych we wcze­śniej­szych eli­mi­na­cjach po­wia­to­wych i wo­je­wódz­kich. Or­ga­ni­za­to­ra­mi fina­łu by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we i Wo­je­wódz­ki Lu­do­wy Klub Spor­to­wy Sie­dl­ce­-No­we Iga­nie przy współ­udzia­le Sa­mo­rzą­du Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kie­go, Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w Sie­dl­cach, Urzę­du Mia­sta Sie­dl­ce, Urzę­du Gmi­ny Sie­dl­ce i Gmi­ny Wi­śniew, Ma­zo­wiec­kie­go Zrze­sze­nia LZS oraz 20 spon­so­rów pu­blicz­nych i pry­wat­nych. Im­pre­za zo­sta­ła do­finan­so­wa­na ze środ­ków MSiT.

Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku reprezentowały reprezentacje KTS-K LZS GO­SRiT Lu­zi­no (dziewczęta) oraz LZS Bojano (chłopcy).

Piłkarki z Luzina, na codzień trenujące pod okiem trenera Rafała Freitag zajęły w klasyfikacji końcowej 7 miejsce.
Wyniki:
Faza grupowa:
GOSRiT Luzino – UKS „Orkan” Poświętne 3:3
GOSRiT Luzino – LUKS „Kormoran” Brzydowo 2:3

Z fazy grupowej drużyna GOSRiT Luzino awansowała z drugiego miejsca do ćwierćfinału, w którym przegrała z drużyną LUKS „Kusy” Suchań 0:3. W kolejnych meczach – przegrana z LUKS „Czwórka” Radom 1:4 i zwycięstwo w meczu o VII miejsce z LKS „Naprzód” Sobolów.

Nieco gorzej wypadła reprezentacja LZS Bojano zajmując 10 miejsce.
Faza grupowa:
LZS Bojano – GLKS „Włókniarz” Moszczenica 0:5
LKS „Pasjonat” Dankowice – LZS Bojano 4:1

Następnie drużyna z Bojana wygrała pierwszy mecz o miejsca IX – XIII:
LZS Bojano – KKS „Biały Orzeł” Koźmin Wlkp. 1:0
i w kolejnym meczu, po zaciętej walce uległa drużynie MKS „Łucznik” Strzelce Krajeńskie 3:3 (k 2:3), ostatecznie plasująć się na X miejscu w klasyfikacji Turnieju.

Organizatorzy przygotowali różne dodatkowe atrakcje takie jak dyskoteka wraz z różnymi konkursami oraz wejście do pobliskiego Aqua Parku.

Koncowa kolejność Finału Krajowego Turnieju Mała Piłkarska Kadra Czeka LZS:

Dziewczęta:
1. KKPK Me­dyk Ko­nin (woj. wiel­ko­pol­skie)
2. UKS „Du­bler” Opo­le Lu­bel­skie (woj. lu­bel­skie)
3. LUKS „Kor­mo­ran” Brzy­do­wo (woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie)
4. LUKS „Kusy” Su­chań (woj. za­chod­nio­po­mor­skie)
5. LUKS „Spor­to­wa Czwór­ka” Ra­dom (woj. ma­zo­wiec­kie)
6. UKS „Ty­gry­ski” Świę­to­chło­wi­ce (woj. ślą­skie)
7. KTS-K LZS GO­SRiT Lu­zi­no (woj. po­mor­skie)
8. LKS „Na­przód” So­bo­lów (woj. ma­ło­pol­skie)
9. UKS „Zo­rza” Pę­gów (woj. dol­no­ślą­skie)
10. Zło­te Pia­ski LKS Świ­ni­ce Warc­kie (woj. łódz­kie)
11. LKS „Rol­nik” Bie­drzy­cho­wi­ce (woj. opol­skie)
12. UKS „Or­kan” Po­święt­ne (woj. pod­la­skie)
13. LUKS „Wi­sła” Nowy Kor­czyn (woj. świę­to­krzy­skie)
14. UKS „Je­dyn­ka” Strzel­ce Kra­jeń­skie (woj. lu­bu­skie)

Chłopcy:
1. Aka­de­mia Pił­kar­ska Goł­cza (woj. ma­ło­pol­skie)

2. Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Goź­dzie (woj. lu­bel­skie)

3. GLKS „Włók­niarz” Mosz­cze­ni­ca (woj. łódz­kie)

4. LKS „Pa­sjo­nat” Dan­ko­wi­ce (woj. ślą­skie)

5. UKS „Or­lik” Prud­nik (woj. opol­skie)

6. UKS BUKS Bar­cze­wo (woj. war­miń­sko­-ma­zur­skie)

7. MKS „Wier­na” Ma­ło­goszcz (woj. świę­to­krzy­skie)

8. UKS „Olim­pia” Bo­bo­li­ce (woj. za­chod­nio­po­mor­skie)

9. MKS „Łucz­nik” Strzel­ce Kra­jeń­skie (woj. lu­bu­skie)

10. LZS Bo­ja­no (woj. po­mor­skie)

11. Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Ja­świ­łach (woj. pod­la­skie)

12. LKS „Choj­niak” Wie­nia­wa (woj. ma­zo­wiec­kie)

13. KKS „Bia­ły Orzeł” Koź­min Wiel­ko­pol­ski (woj. wiel­ko­pol­skie)

W tak dużym turnieju, poprzedzonym eliminacjami wojewódzkimi już sam udział jest zaszczytem i niezapomnianym przeżyciem. Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych turniejach!

Magdalena Janczak

Info ze strony LZS:

http://www.lzs.pl/aktualnosci/3119/medyk-konin-i-akademia-pilkarska-golcza-wygraly-5nbspturniej-mala-pilkarska-kadra-czeka