Nowy Program MSiT – „KLUB”

Nowy Program MSiT – „KLUB”

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło program „KLUB”
w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Program skierowany jest do klubów sportowych, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.
Termin składania wniosków do dnia 15 kwietnia 2016 r.

Kilka ważnych informacji:
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
– Łączna kwota wnioskowanej dotacji w ramach programu nie może przekroczyć 10 000 zł – w przypadku klubu jednosekcyjnego (J) oraz 15 000 zł – w przypadku kluby posiadającego więcej niż jedną sekcję (W).
– Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia 2016 r.
– Dofinansowanie może być przeznaczone dla szkoleniowca (trenera, instruktora, nauczyciela wf), który prowadzi zajęcia sportowe w klubie wyłącznie z dziećmi i młodzieżą szkolną do 18 roku życia (6000 zł (J)/ 9000 zł (W)), zakup sprzętu sportowego lub organizacji obozu sportowego (4000 zł (J)/ 6000 zł (W))
– Wymagane jest, aby wnioskodawca prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu)
– Kosztorys zadania musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10 % całości kosztów zadania
– Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 czerwca 2016 r.

Szczegółowe informacje