Nabór kandydatów do programu „ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM” XV edycja 2017

Nabór kandydatów do programu „ORGANIZATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU WIEJSKIM” XV edycja 2017

Ogłaszamy nabór kandydatów do programu ORGANIZATOR:

Zgłoszenia dokonują stowarzyszenia (LKS-y, LZS-y), Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Zrzeszenia LZS na drukach dostępnych na stronie https://lzs-pomorski.pl/druki-do-pobrania

Kompletne wnioski wraz z deklaracją strony współfinansującej program (samorząd lokalny) należy złożyć do Pomorskiego Zrzeszenia LZS do dnia 05.01.2016.

Organizatorem może zostać osoba posiadająca uprawnienia organizatora sportu (minimum) oraz niezbędne doświadczenie w działalności sportowej na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Uprawnienia organizatora (kwalifikacje) powinny być adekwatne do rodzaju i charakteru zadań, które organizator w uzgodnieniu ze współfinansującym będzie realizował.

ZAŁOŻENIA:

Pomorskie Zrzeszenie LZS przy współpracy z Krajowym Zrzeszeniem LZS od 2003 roku realizuje program „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim” mający za zadanie niwelowanie zaniedbań w rozwoju i upowszechnianiu sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim. Program w szczególności ma za zadanie wpływać na poprawę aktywności fizycznej, przeciwdziałać patologiom społecznym, promować wszelkie akcje mające za zadnie poprawę kondycji fizycznej i zachowań prospołecznych, a także wyłanianie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo do dalszego szkolenia w sekcjach LZS.

I/ Główne cele programu:

 • zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w czasie wolnym, od nauki szkolnej lub pracy

 • wyszukiwanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, utrwalanie postaw sprzyjających uczestnictwu w systematycznych zajęciach sportowych;

 • promowanie systematycznej aktywności ruchowej dzieci i młodzieży i ich rodziców w czasie wolnym od pracy i nauki;

 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu,

 • promowanie wolontariatu w sporcie, rekreacji i turystyce;

 • integracja społeczna oraz wyrównywanie szans poprzez sport,

 • współpraca z samorządami terytorialnymi wszystkich szczebli oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim,

 • przeciwdziałanie agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom cywilizacyjnym wśród dzieci i młodzieży,

 • wykorzystywanie istniejącej bazy sportowej;

 • udzielanie pomocy organizacyjnej jednostkom funkcjonującym w Z LZS oraz tworzenie nowych stowarzyszeń.

Założone cele realizowane będą przez:

 • organizację imprez, zawodów, turniejów, mistrzostw, obozów sportowych oraz regularnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,

 • współpracę z klubami sportowymi i sponsorami,

 • włączanie samorządów terytorialnych oraz innych instytucji i organizacji działających w środowisku wiejskim do wspomagania merytoryczno-finansowego realizowanych zadań na terenie działania poszczególnych organizatorów,

 • kierowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do klubów sportowych,

 • współpracę z nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki,

 • pozyskiwanie nowych partnerów do realizacji przedsięwzięć na rzecz aktywizacji sportowej środowiska,

 • zwiększanie aktywności stowarzyszeń sportowych, na rzecz podejmowania się organizacji lub aktywnego wspierania różnych przedsięwzięć upowszechniających wszelkie aktywne formy spędzania czasu wolnego;

 • inicjowanie i prowadzenie akcji promujących aktywność fizyczną człowieka w każdym wieku.

II/ Organizatorzy:

  • Krajowe i Wojewódzkie Zrzeszenia LZS;

  • Ministerstwo Sportu i Turystyki;

  • Samorządy wszystkich szczebli.

III/ Kryteria wyboru osoby organizatora.

Organizatorem może zostać osoba posiadająca uprawnienia organizatora sportu (minimum) oraz niezbędne doświadczenie w działalności sportowej na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Uprawnienia organizatora (kwalifikacje) powinny być adekwatne do rodzaju i charakteru zadań, które organizator w uzgodnieniu ze współfinansującym będzie realizował.

Ponadto od kandydata na organizatora wymaga się:

 • doświadczenia i umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami niepełnosprawnymi;
 • pozytywnej opinii samorządu lokalnego o kandydacie;
 • umiejętności współpracy z samorządami i innymi stowarzyszeniami działającymi w lokalnym środowisku;
 • umiejętności organizacyjnych;
 • potwierdzenia dotychczasowego zaangażowania kandydata w realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji terenie działania organizatora;
 • komunikatywności interpersonalnej.

IV/ Zasady wynagradzania organizatora.

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznacza ustalone wynagrodzenie na umowę-zlecenie dla organizatora na 2017 rok, nie więcej jednak niż 6000 zł brutto rocznie na 1 organizatora. Strona współfinansująca zadanie (samorząd szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego lub inny podmiot funkcjonujący na terenie samorządu, wyrażający pisemną wolę współpracy w realizacji programu) musi przeznaczyć taką samą kwotę, jak ta która zostaje przeznaczona ze środków MSiT. Dopuszcza się przeznaczenie udziału strony współfinansującej zadanie w kwocie wyższej niż 6 000,00 zł w następujących przypadkach:

– charakter realizowanych zadań, akceptowany przez stronę współfinansującą, jest obszerniejszy niż cele zapisane w programie;

– zadania objęte programem są realizowane na obszarze większym niż gmina

V/ Zgłoszenia:

Zgłoszeń kandydatów – na załączonych drukach – dokonują stowarzyszenia (LKS-y, LZS-y), Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Zrzeszenia LZS.

Kompletne wnioski wraz z deklaracją strony współfinansującej program i ewentualnie pisemne uzasadnienie przeznaczenia na jego realizację kwoty wyższej niż 6000,00 zł, składane są w Wojewódzkim Zrzeszeniu LZS, które ocenia wnioski pod względem formalnym i merytorycznym i dokonuje wyboru kandydatów.

Wojewódzkie Zrzeszenia LZS pozytywnie zaopiniowane komplety dokumentów przekazują do Krajowego Zrzeszenia LZS do dnia 16.01.2017 r.

Zatwierdzenia listy organizatorów do dnia 31.01.2017 r. dokonuje Komisja Centralna powołana przez Prezydium KZ LZS.

Ewentualne odwołania od decyzji Komisji Wojewódzkich rozpatruje Komisja Centralna.

VI/ Sposób realizacji:

Szczegółowy zakres pracy organizatora, ustalony zostanie w uzgodnieniu ze stroną współfinansującą, jako załącznik do zawartej umowy podpisanej z organizatorem przez WZ LZS.

Praca organizatora musi być udokumentowana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim”.

VII/ Nadzór nad realizacją:

Oceny merytorycznej działalności organizatora dokonują WZ LZS i przedkładają informację samorządowi, który dofinansowuje program lub na terenie którego funkcjonuje podmiot wspierający finansowo działalność organizatora.

Ostatecznej oceny funkcjonowania programu na podstawie materiałów otrzymanych z WZ LZS dokonuje KZ LZS i przekazuje do Ministerstwa Sportu i Turystyki.