Marszałek Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków na stypendia sportowe

Marszałek Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków na stypendia sportowe

I. Wyróżnienia i nagrody
§ 1
1. Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym.
2. Wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom w kategorii seniorów, młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych.
3. Formą wyróżnienia mogą być w szczególności: dyplom, plakietka, puchar, medal okolicznościowy, grawerton.
§ 2
1. Nagrody mogą mieć formę finansową lub rzeczową i noszą nazwę „Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego”.

2. Nagrody mogą być przyznane zawodnikom w kategorii seniorów, młodzieżowców, juniorów oraz juniorów młodszych, kadetów i młodzików.
3. Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym.
4. Nagrody finansowe mogą być przyznane za osiągnięcia w olimpijskich i paraolimpijskich dyscyplinach sportowych oraz dyscyplinach objętych współzawodnictwem dzieci i młodzieży. Wysokość nagród ustala się następująco:


a) od 5 000 -15 000 za zdobycie medalu na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich,
b) od 2 000 – 10 000 za zdobycie medalu w Mistrzostwach Świata Seniorów, Mistrzostwach Europy Seniorów, Mistrzostwach Świata
Juniorów, Mistrzostwach Europy Juniorów, Pucharze Świata Seniorów, Pucharze Europy Seniorów.
5. Nagrodę przyznaje Zarząd w formie uchwały na wniosek Marszałka Województwa Pomorskiego, klubu lub związku sportowego z terenu województwa pomorskiego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
6. Zarząd może przyznać nagrodę finansową lub rzeczową zwycięzcom imprezy sportowej organizowanej przez instytucje lub inne jednostki organizacyjne na podstawie ich własnego regulaminu. W tym przypadku Zarząd podejmuje uchwałę o współudziale w organizowanym przedsięwzięciu. Organizator imprezy, który ubiega się o finansowanie nagród przedkłada wniosek wraz z regulaminem tej imprezy.
7. W imprezach o zasięgu:
1) regionalnym wartość nagród nie może przekraczać 3 000 zł;
2) ogólnopolskim wartość nagród nie może przekraczać 10 000 zł;
3) międzynarodowym wartość nagród nie może przekraczać 50 000 zł.
8.W przypadku, gdy wartość nagród rzeczowych w imprezach, o których mowa w ust.6 nie przekracza kwoty 1 000 zł. decyzję o jej przyznaniu podejmuje Marszałek Województwa Pomorskiego.
9. Ustanawia się nagrody dla trzech najlepszych i najpopularniejszych sportowców województwa pomorskiego w dyscyplinach określonych rodzajem plebiscytu, przyznawane przez Zarząd, w plebiscytach organizowanych przez Urząd Marszałkowski
lub wspólnie z innym podmiotem :
a) nagroda jest nagrodą pieniężną przeznaczoną dla osób fizycznych,
b) wysokość nagrody w każdym plebiscycie wynosi nie więcej niż:
• za zajęcie I miejsca – 20 000 zł;
• za zajęcie II miejsca – 10 000zł.;
• za zajęcie III miejsca – 5000zł.
10.Decyzję o przyznaniu nagrody, o której mowa w ust. 9 podejmuje Zarząd w formie
uchwały zgodnie z regulaminem plebiscytu.

II. Stypendia
§ 3
Stypendia sportowe zwane dalej „Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego” przeznaczone są dla sportowców wybitnie uzdolnionych w kategoriach młodzieżowca, juniora i juniora młodszego oraz sportowców niepełnosprawnych w wieku do 25 lat.
§ 4
Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące kryteria:
a) jest mieszkańcem województwa pomorskiego i członkiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie województwa,
b) uprawia dyscyplinę olimpijską, paraolimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa dzieci młodzieży uzdolnionej sportowo
c) jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem uczelni wyższej,
d) zajął miejsce od I-VIII w Mistrzostwach Świata, I-VI Mistrzostwach Europy lub miejsce od I-III w Mistrzostwach Polski w danej kategorii wiekowej lub w sporcie osób niepełnosprawnych w okresie 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku.
e) zobowiązał się do realizacji programu szkolenia określonego przez klub sportowy, którego jest członkiem,
f) cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną i nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
§ 5
Wnioski o przyznanie stypendium może złożyć klub sportowy, związek sportowy lub Pomorska Federacja Sportu w terminach i w sposób określony w § 11. Wniosek (z wyłączeniem wniosku, o którym mowa w § 6 ust 3) rozpatruje Kapituła, która przedkłada
Zarządowi propozycję. Stypendium przyznaje Zarząd.
§ 6
1. Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej i przyznawane jest na okres 10 miesięcy
tj. od 1 lutego do 30 listopada i wynosi w kategorii młodzieżowca 700 zł. miesięcznie, w kategorii juniora 350 zł oraz juniora młodszego 200 zł. miesięcznie.
2. W danej edycji przyznaje się nie więcej niż 50 stypendiów w tym 20 stypendiów w kategorii młodzieżowca, 15 w kategorii juniora oraz 15 w kategorii juniora młodszego.
3. Stypendium może mieć charakter celowy (jednorazowy) i może być przyznane na częściową refundację kosztów wyjazdu zawodników na sportową imprezę międzynarodową w wysokości nie przekraczającej 1000 zł.
4. Stypendium wypłacane będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, za pośrednictwem klubu sportowego, którego stypendysta jest członkiem, Pomorskiej Federacji Sportu lub związku sportowego na podstawie zawartej z Samorządem umowy.
5. Szczegółowe warunki realizacji stypendium określi umowa zawarta pomiędzy Samorządem a Stypendystą.

Nagrody dla trenerów oraz działaczy za całokształt działalności na rzecz kultury fizycznej
1. W danym roku kalendarzowym przyznaje się do 15 nagród finansowych trenerom, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym seniorskim:
1) ustala się wysokość nagrody na 2 500 zł.
2) nagrodę przyznaje Zarząd po zaopiniowaniu przez Kapitułę wniosku klubu, związku sportowego, Pomorskiej Federacji Sportu lub uczelni i nosi ona nazwę „Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego” .
2. Nagroda przyznawana za całokształt osiągnięć sportowych, w pracy metodycznowychowawczej, szkoleniowej, działalności na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu nosi nazwę „Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego”. Nagroda zostaje ustanowiona w celu uhonorowania osoby wybitnie wyróżniającej się w swej wieloletniej działalności.
1) Wysokość nagrody ustala się na 3000 zł.
2) W danym roku można uhonorować tylko jednego laureata.
3) Nagroda może być przyznana tej samej osobie tylko raz.
4) Nagrodę przyznaje Zarząd po zaopiniowaniu przez Kapitułę na wniosek:
a) Marszałka Województwa Pomorskiego,
b) Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku,
c) Pomorskiej Federacji Sportu,
d) klubów sportowych i organizacji sportowych
3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą być przyznane trenerom i działaczom sportowym zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

Uchwała:

180_IX_11(5) stypiendia marszałek