Konkurs: Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim

Konkurs: Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim

Zadaniem konkursu jest pobudzenie i integrowanie wszystkich środowisk do podejmowania inicjatyw zwiększających uczestnictwo dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób wykluczonych społecznie z terenu gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich w szeroko rozumianych aktywnych formach sportu. Ważnym elementem konkursu jest także promowanie najlepszych rozwiązań w zakresie wykorzystania i promowania istniejącej w środowisku bazy sportowej. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty realizowane w formie imprez sportowych o charakterze rodzinnym, integracyjnym, pobudzających aktywność fizyczną całego środowiska wiejskiego, promujących aktywny wypoczynek, wykorzystujących edukacyjne, wychowawcze i prozdrowotne wartości sportu oraz służące organizowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób starszych 50+.

Wskazane jest, aby projekty były wspierane organizacyjnie i finansowo przez samorządy terytorialne wszystkich szczebli.

W konkursie mogą uczestniczyć jednostki z osobowością prawną prowadzące statutową działalność (co najmniej 2 lata) w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej i sportu: kluby sportowe (np. UKS, ULKS, ULPKS, LKS itp.) stowarzyszenia sportowe, związki stowarzyszeń sportowych oraz inne jednostki do szczebla gminnego.  W konkursie nie mogą uczestniczyć jednostki samorządowe np. Ośrodki Sportu i Rekreacji, Gminne Centra Kultury i Sportu, szkoły itp.  Konkurs obejmuje zgłoszone przedsięwzięcia sportowe realizowane w okresie od 01 kwietnia 2017 do 30 września 2017 r.  Cykle imprez nie będą oceniane.

Zgłoszenia do 24 marca – poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie do Pomorskiego Zrzeszenia LZS. 

W grudniu 2017 r. odbędzie się podsumowanie zadania wraz z organizacją imprezy sportowo – rekreacyjnej i podsumowaniem w miejscu wybranym przez KZ LZS a związanym z jednym z uczestników konkursu. I dzień- forum dyskusyjne dot. jak ciekawie i sprawnie oraz zgodnie z przepisami prawa organizować imprezy sportowo – rekreacyjne? Jak skutecznie pozyskiwać sponsorów oraz akceptację władz samorządowych dla tych przedsięwzięć? (itp.) II dzień – do południa: program turystyczno-krajoznawczy, po południu: prezentacja każdej zgłoszonej inicjatywy przez jej realizatorów oraz udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej dla uczestników podsumowania. III dzień – podsumowanie i wręczenie statuetek.

VII. WYRÓŻNIENIA:

1. Wszyscy laureaci konkursu za miejsca I – XVI otrzymają pamiątkowe dyplomy, puchary
2. Laureaci, którzy zajmą miejsca I – XVI otrzymują po 5 miejsc w wyżej wymienionej imprezie.

REGULAMIN KONKURSU 2017