I WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY pt: „EKOTURYSTA – PLASTYCZNY ARTYSTA  

I WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY pt: „EKOTURYSTA – PLASTYCZNY ARTYSTA  

ORGANIZATOR KONKURSU:

Pomorskie Zrzeszenie LZS

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Muzeum Sportu Wiejskiego

PARTNERZY KONKURSU

– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łebczu

– Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie

CELE KONKURSU

 1. Kształtowanie postaw proekologicznych.
 2. Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem a otaczającym środowiskiem
 3. Promocja aktywnego spędzania czasu poprzez różne inicjatywy rekreacyjne
  i turystyczne na Pomorzu
 4. Rozwijanie pasji plastycznych w wielorakich wymiarach.
 5. Promocja turystyki kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży
 6. Ukazanie różnych możliwości aktywnego wypoczynku na Pomorzu poprzez różne formy aktywnej turystyki: pieszej, rowerowej, wodnej,
 7. Nagłośnienie problemu braku nawyków ekologicznych wśród wielu mieszkańców Pomorza i turystów odwiedzający Województwo Pomorskie
 8. Uczczenie 30-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 9.  Zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania a także
  w czasie aktywnego wypoczynku na terenie Województwa Pomorskiego

TEMATYKA KONKURSU: 

1.  Główne hasło konkursu brzmi: EKOturysta – Plastyczny Artysta

2. Prace plastyczne w dowolnej technice wykonania (rysunek, malunek, wydzieranka itd.) FORMAR PRAC kartka A-4 pozioma bądź pionowa – mają przedstawiać prawidłowe postawy wobec środowiska przyrodniczego, np.: segregację odpadów, recykling, ekologiczne postawy mieszkańców zwłaszcza podczas wędrówek pieszych, rajdów i wycieczek rowerowych, spływów kajakowych, żeglugi na jeziorach, na zatokach oraz nad otwartym morzem, piękno przyrody Województwa Pomorskiego, efekty zmian w systemie gospodarki komunalnej, pracę ludzi w celu utrzymania czystości i porządku. Do pracy dla uatrakcyjnienia można wykorzystać jakieś elementy (płaskie z oczyszczonych odpadów np. tworzyw sztucznych- jednak z zastrzeżeniem, że nie zniszczą się albo nie ulegną deformacji w czasie przesyłki bądź dostarczania prac na konkurs.

ZASADY KONKURSU I KATEGORIE KONKURSOWE:

Kategoria I – uczniowie z klas I – III szkół podstawowych

Kategoria II – uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych

Kategoria III – uczniowie z klas VII – VIII szkół podstawowych

Kategoria IV – młodzież z szkół ponadpodstawowych – branżowych i średnich.

Kategoria V – uczniowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę). Każda szkoła bądź placówka oświatowo – wychowawcza może zgłosić dowolną ilość prac!

Do prac należy dołączyć:

-imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa) oraz kategorię, w której bierze udział

-adres, nazwę i numer telefonu oraz adres e-mail szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna pod kierunkiem, którego została przygotowana praca; ewentualnie imię nazwisko prawnego opiekuna wraz z danymi teleadresowymi!

– nr telefonu kontaktowego do szkoły oraz adres e-mail szkoły.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz ze zgodą na publikację na stronie internetowej Organizatora i w materiałach wydawanych przez Organizatora.

TERMINY

1.Prace konkursowe w kategoriach plastyczny i należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową na adres: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łebczu, ul. Pucka 27. 84-103 Łebcz.

2. Ostateczny termin dostarczenia prac 17 października  – godz. 13.00

3. Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.

4. Uroczyste wręczenie ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się dnia 26 października w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Łebczu o godzinie 12.00 Nagrody uczestnicy muszą odebrać osobiście podczas ogłaszania wyników. W przypadku, jeśli dany uczestnik/-czka nie będzie miała możliwości wzięcia udziału w podsumowaniu konkursów w jego imieniu nagrodę może odebrać prawny opiekun bądź przedstawiciel szkoły/placówki do której uczęszcza nagrodzony uczestnik. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną poinformowane o nominacjach do nagród drogą elektroniczną i telefgoniczną

NAGRODY

1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu.

2. W każdej kategorii konkursowej nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych w opinii komisji konkursowej prac. Organizator planuje również wyróżnienie prac szczególnie ciekawych, które nie zostaną zakwalifikowane do głównych nagród.

3. Dla autorów nagrodzonych oraz wyróżnionych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu turystycznego, m.in.:  rowery, hulajnogi, namioty, plecaki, śpiwory, gry edukacyjne itp. Przewidziano także puchary i medale dla laureatów konkursów.

4. W zależności od poziomu prac zgłoszonych do konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród np. przyznanie nagród i wyróżnień równorzędnych.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatora konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac biorących w konkursie do celów własnych.

3. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonu:
508-73-161 jasiu.t@wp.pl