Dożynki Województwa Pomorskiego w Debrznie!

Dożynki Województwa Pomorskiego w Debrznie!

Szanowni Państwo – wracamy do źródeł – przed laty dożynki wojewódzkie były zarówno dziękczynieniem za plony ale był także czas na rywalizację rekreacyjną – postanowiliśmy zorganizować po latach rywalizację między powiatami w konkurencjach „ludowych”.

Regulamin Ludowych Zawodów Sportowych podczas Pomorskiego Święta Plonów – Dożynki Wojewódzkie, 17 września 2022, Debrzno

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywają się „Ludowe Zawody Sportowe”, zwane dalej Zawodami.

1.2. Organizatorem Zawodów jest Pomorskie Zrzeszenie LZS

1.3. Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 17 września 2022r. w Debrznie podczas Pomorskiego Święta Plonów – Dożynek Wojewódzkich, zwanych dalej Dożynkami

1.4. Partnerami zawodów są

– Samorząd Województwa Pomorskiego

– Miasto i Gmina Debrzno

– Starostwo Powiatowe w Człuchowie

– Muzeum Sportu Wiejskiego w Łebczu

1.5. Patronat Honorowy

– Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk

2. CELE ZAWODÓW:

2.1.Promocja zdrowego trybu życia mieszkańców Województwa Pomorskiego

2.2. Integracja i wymiana praktyk mieszkańców Pomorza

2.3. Wyłonienie najbardziej usportowionego powiatu na Pomorzu

2.4.Promocja dorobku sportowców spod znaku LZS

2.5 Edukacja zachowań „Fair Play” w czasie rywalizacji sportowej

3. ADRESACI KONKURSU

Konkurs jest skierowany do mieszkańców powiatów z terenu województwa pomorskiego, które przygotują drużynę reprezentującą powiat podczas Dożynek.

4. WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH

4.1. Warunkiem udziału w Zawodach jest prawidłowe i terminowe złożenie wymaganych dokumentów.

4.2. Formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik nr 1. Zgłoszenia w formie mailowej reprezentacje przesyłają do organizatora na adres: natalia.blok@lzs-pomorski.pl  Lista zgłoszeniowa potwierdzona musi być pieczęcią osoby upoważnionej ze strony danego samorządu powiatowego.

4.3. Drużyna powiatu powinna liczyć 12 osób – 10 zawodników + 2 zawodników rezerwowych w razie np. nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas rozgrzewki.

4.3.1. Każdy uczestnik zawodów – zawodnik drużyny powiatu musi być mieszkańcem danego powiatu.

4.3.2. W zawodach udział biorą tylko osoby pełnoletnie.

4.4. Drużyna powiatu powinna wystąpić w jednolitych strojach sportowych i przywieść ze sobą tablicę z nazwą i herbem powiatu.

4.5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.08.2022. r..

4.6. Zgłoszenia w imieniu powiatu może dokonać  Pracownik starostwa powiatowego odpowiedzialna za dział np. sportu, rekreacji bądź promocji. W zgłoszeniu prosimy podać numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za daną reprezentację – by można było na bieżąco uzgadniać szczegóły. Ewentualne szczegółowe pytania dotyczące poszczególnych konkurencji proszę kierować do Jana Trofimowicza – Tel. 508-738-161

4.7. Do Konkursu można zgłosić tylko jedną drużynę z danego powiatu.

5. TERMIN I MIEJSCE:

Zawody odbędą się 17 września (sobota) 2022 roku w Debrznie przy ulicy Traugutta. Początek zawodów – godzina 13.00. Biuro zawodów czynne od godziny 12.00. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURENCJI:

Uzależniony od ilości zgłoszonych reprezentacji i startujących w danych konkurencjach.

7. PRZEBIEG ZAWODÓW

7.1. Dyscypliny i konkurencje

Rzut ringo do celu dla Starostów/ Członków Zarządu Powiatu. Uczestnik oddaje 10 rzutów kółkiem ringo na palik o wysokości 50 cm z odległości 2,5m Zwycięża osoba z największą ilością punktów. W przypadku równej ilości dokonywana będzie dogrywka

Dojenie Krowy na Czas dla Gospodyń. Powiat reprezentuje 1 zawodniczka, która ma za zadanie w ciągu 1 minuty udoić jak najwięcej „mleka” ze sztucznej krowy. Ilość płynu mierzona przez sędziego decyduje o zajętym miejscu

– Slalom na taczce – konkurencja w parach (mężczyzna i kobieta) – pan kierowca ma zadanie przewieźć swą wybrankę po slalomie między pachołkami na czas dystans około 2 x 40 metrów. W jedną stronę mijają paliki w drodze powrotnej bieg po tzw. prostej na metę. W momencie kiedy drużyna przewróci pachołek musi zatrzymać pojazd, postawić na miejsce pachołek i kontynuować zadanie. O zajętym miejscu decyduje czas.

-Wyciskanie ciężarka 17,5 kg siedząc lewą bądź prawą ręką. O zajętym miejscu ilość wyciskaniu górze. W przypadku równej ilości decyduje waga zawodnika – lżejszy zwycięża

– Rzuty w parach. Powiat reprezentuje para – mężczyzna i kobieta. Pan rzuca dwukrotnie dowolną techniką gumofilcem natomiast pani dwukrotnie rzuca pantoflem. W obu przypadkach dłuższa odległość jest mierzona a suma metrów decyduje o zajętym miejscu.

– slalom piłkarski – zawodnik pokonuje slalom piłkarski z dwoma piłkami – rozpoczynając omija pachołki ustawione co półtora metra – sztuk 7. Następnie z 7 metrów oddaje strzał do pustej bramki do unihokeja. Kiedy strzał jest celny powtarza zadanie z drugą piłką. W przypadku kiedy strzał jest niecelny musi ustawić piłkę na lini strzału 7 metrów i ponawiać próbę aż strzał będzie celny . O zajętym miejscu decyduje czas wykonania konkurencji.

– konkurs skakanki – dowolną techniką zawodnik lub zawodniczka wykonuje zadanie w ciągu 40 sekund. Ilość przeskoków decyduje o zajętym miejscu. Organizator dopuszcza start zawodnika/-czki z własną skakanką. Skoki odbywać się w terenie.

– skoki w workach na czas – zawodnik pokonuje dystans około 25 metrów mijając pachołki
w odległości co 1,5 metra w czystych workach do zboża. Czas decyduje o zajętym miejscu.

KAŻDY ZAWODNIK STARTUJE BIERZE UDZIAŁ TYLKO W JEDNEJ KONKURENCJI)!!!

7.2. Punktacja

– Zawodnicy w poszczególnych konkurencjach zdobywać będą punkty do klasyfikacji generalnej: I m – 15pkt, II m – 13pkt, III m – 11pkt, IV m – 10pkt, V m – 9pkt, VI m – 8pkt, VII m – 7pkt, VIII m – 6pkt, IX – 5pkt, 10 m – 4pkt, 11 m – 3pkt, 12 m – 2 pkt, 13 m i kolejne 1 pkt. Suma punktów z wszystkich konkurencji decydować będzie o zajętym miejscu przez reprezentację danego powiatu. W przypadku równej ilości punktów na miejscach medalowych w klasyfikacji drużynowej zostanie przeprowadzona konkurencja dodatkowa –  na wesoło dl starostów / członków zarządów powiatu.

8. NAGRODY

8.1. Każdy uczestnik zmagań sportowych otrzyma pamiątkowy medal uczestnictwa w zawodach. 8.2. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej z konkurencji otrzymują pamiątkowe trofea a także nagrody rzeczowe.

8.3. W klasyfikacji generalnej wszystkie reprezentacje powiatowe otrzymują pamiątkowe puchary i dyplomy.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia   dyrektywy   95/46/WE  – RODO informuję, że:

9.1. Administratorem  danych Uczestnika/Uczestniczki osobowych będzie UZUPEŁNIĆ, z siedzibą UZUPEŁNIĆ. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: ADRES MAILOWY, NUMER TELEFONU.

9.2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: UZUPEŁNIĆ O ADRES MAILOWY I NUMER TELEFONU

9.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji ZAWODÓW na podstawie art. 6 ust. 1 e) RODO (tj. interesu publicznego) w związku z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.2022.547 t.j.); archiwizacji na podstawie art.6 ust. 1 c) RODO (tj. obowiązku prawnego) zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; publikacji danych zgodnie z udzieloną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO

9.4. Pani /Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. podmiotom wykonującym usługi informatyczne). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

9.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.

9.6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać w każdym czasie ZAWODÓW wysyłając e-mail na adres ADRES E-MAIL. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.7.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w ZAWODACH. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w ZAWODACH.

10. UWAGI KOŃCOWE:

10.1. Prawo ostatecznej interpretacji w/w regulaminu mają organizatorzy.

10.2. Zawodnicy/-czki biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na publikację danych osobowych w sprawozdaniach z imprezy oraz wyrażają zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej i filmowej z zawodów oraz umieszczenie relacji na stronach internetowych i facebook organizatorów….

10.3. Organizatorzy zapewniają uczestnikom ubezpieczenie OC i NW?

Wszystkie imprezy organizowane przez LZS – są objęte ubezpieczeniem OC i NW

10.4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione i pozostawione przez zawodników. Każda drużyna winna mieć swoje kapitana – przewodnika, który odbiera od organizatorów przed zawodami – komplety medali i  także wodę mineralną dla zawodników.

10.5. Organizator zapewnia infrastrukturę do przeprowadzenia zawodów

10.6. Uczestnicy Konkursu ponoszą koszty pobytu oraz transportu na teren zawodów.

10.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i mieniu spowodowane czynami przestępczymi, zabronionymi, niedozwolonymi lub wywołane siłą wyższą

10.8. Drużyna powiatu ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich (w tym uczestników Dożynek) za wszelkie szkody na osobach i mieniu wynikłe z działań drużyny powiatu. Drużyna powiatu zwalnia w tym zakresie Organizatora z odpowiedzialności i zobowiązuje się wystąpić po stronie Organizatora we wszelkich postępowaniach , które mogą być prowadzone wobec Organizatora z tytułu działania lub zaniechania drużyny powiatu.

10.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania Zawodów i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Zawodów. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami.

10.9. Organizator zastrzega  sobie prawo do zmiany terminu Zawodów, ich przerwania, zawieszenia lub odwołania z ważnych przyczyn.

10.10. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

POMORSKIE ZRZESZENIE LZS JAKO PIERWSZE W POLSCE TWORZY W ŁEBCZU W POWIECIE PUCKIM W GMINIE PUCK – MUZEUM SPORTU WIEJSKIEGO. PROSIMY REPREZENTACJE DANEGO POWIATU JEŚLI SĄ JAKIEKOLWIEK PAMIĄTKI ZWIĄZANE Z KLUBAMI/OGNIWAMI/KOŁAMI LZS BĄDŹ DZIAŁACZAMI SPORTU I TURYSTYKI Z PAŃSTWA POWIATU – O PRZEKAZANIE PAMIĄTEK (stary sprzęt sportowy, pamiątkowe medale, proporczyki, trofea sprzed lat stroje sportowe, dokumentację, fotografie, emblematy sportowe itd… które zaprezentujemy w naszym Muzeum)!

Ze sportowym pozdrowieniem w imieniu organizatora

Piotr Klecha – Prezes Pomorskiego Zrzeszenia LZS