I Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Drużyn LZS w halową piłkę nożną

I Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Drużyn LZS w halową piłkę nożną

plakat-halowka

 • Drużyny, które zgłaszają chęć udziału i znajdują się w strukturach LZS płacą SYMBOLICZNE WPISOWE w WYSOKOŚCI 100 zł, pozostałe drużyny200 zł. Wpisowe płatne do 21 listopada 2016 r. na konto: Gminnego Domu Kultury w Lini, 84-223 Linia, nr konta: BS Sierakowice 85832400010011719920000010,

 • Zgłoszenia przyjmowane do dnia 18.11.2016 r.gok@gminalinia.com.pl / 58 572 81 64. Ilość miejsc ograniczona,

 • W zespołach mogą występować amatorzy oraz zawodnicy klubów ligowych zrzeszonych w Pomorskim ZPN, którzy ukończyli 16 lat,

 1. Przepisy gry:

 • Czas gry 1 x 12 minut,

 • Na boisku jednocześnie znajduje się 4 zawodników + bramkarz,

 • Drużyna składa się z 10 zawodników,

 • Możliwe jest wprowadzenie dodatkowego zawodnika za bramkarza jeżeli będzie on odpowiedni oznaczony,

 • Gra z bramkarzem – obowiązują przepisy PZPN, nie ma ograniczeń liczby podań. Jedynym ograniczeniem jest czas 5 sekund jaki bramkarz może posiadać piłkę.

 • Aut bramkowy bramkarz wykonuje ręką,

 • Aut wykonywany jest nogą z Lini, bądź za boiska 0,5 m – piłka nie może się toczyć,

 • Rozpoczęcie ze środka traktowane jest jak rzut wolny pośredni,

 • Zmiany lotne w specjalnie wyznaczonych strefach przy środku boiska,

 • Kary minutowe : 1- 2 minutykartka czerwona za brutalny faul, bądź nie sportowe zachowanie, w przypadku czerwonej kartki organizator wraz z sędzią ustalają wysokość kary (liczba meczy),

 • Faule nie kumulują się,

 • Wszystkie mecze rozgrywane są piłka futsalową z tzw. niskim kozłem.

 1. Nagrody i wyróżnienia:

 • Wszystkie zespoły uczestniczące w Mistrzostwach otrzymają puchary, dyplomy oraz pakiet reklamowy.

 • Trzy najlepsze drużyny ponadto komplety medali oraz nagrody w postaci sprzętu sportowego.

 • Najlepszy bramkarz, zawodnik, strzelec oraz najstarszy zawodnik otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody w postaci sprzętu sportowego.

 1. Postanowienia końcowe:

 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora Imprezy.

 • Zespoły przyjeżdżają na Mistrzostwa na koszt własny.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na boisku spowodowane z winy Uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na teren Imprezy i w czasie powrotu z niej.

 • Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne podane podczas zgłoszenia są kompletne i zgodne z prawdą.

 • .Każdy Uczestnik bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku Uczestników niepełnoletnich odpowiedzialnością za udział w Imprezie obarczeni są ich opiekunowie prawni/rodzice). Udział w zawodach, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Imprezie, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

 • Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Imprezie.

 • Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków Regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się i pełną akceptację warunków Regulaminu i uczestnictwa w Imprezie.

 • Uczestnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.

 • Organizator jest uprawniony do wykorzystywania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych Uczestników, biorących udział w Imprezie. Wizerunki i dane Uczestników pozyskane w toku Imprezy mogą być wykorzystane w materiałach promujących Imprezę i wydarzeniach jej towarzyszących, w tym w szczególności materiałach prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych, innych materiałach graficznych. Z tytułu czego Uczestnikom nie przysługują żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania ich wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

 • Uczestnicy oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji procesu rejestracji oraz udziału w konkursie.

 • Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Uczestnika z zasad określonych przez Organizatora w ww. dokumencie.

 • Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Organizatora. Zmiana nie wpływa na uprawnienia już nabyte.

 • Organizator zapewnia ciepły posiłek regeneracyjny.

 • Dodatkowe informacje pod nr tel. 530-366-939 / 508-738-161