XVIII Kra­jowy Zjazd De­le­gatów Zrze­sze­nia LZS

XVIII Kra­jowy Zjazd De­le­gatów Zrze­sze­nia LZS

DSCN811221 maja w sie­dzi­bie PKOl w War­sza­wie od­był się XVIII Kra­jowy Zjazd De­le­gatów Zrze­sze­nia LZS. Prze­wod­ni­czą­cym Ra­dy Głó­wnej Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS po­no­wnie zo­stał wy­brany Wła­dys­ław Ko­si­niak­-Kamysz. Wybrano również nowa Radę Główną, w której znalazł się Przewodniczący RW Pomorskiego LZS – Piotr Klecha.

Prze­wod­ni­czą­cym Głó­wnej Ko­misji Re­wi­zyj­nej zo­stał Ma­rek Ci­sek (woj. ku­jaw­sko­-po­mor­skie). Wy­bra­no także Radę Głów­ną, w której zna­la­zło się 16 osób. Na swoim pier­wszym po­sie­dze­niu RG wybrała Pre­zy­dium: wi­ce­prze­wod­ni­czą­cymi Zrze­sze­nia zo­sta­li:Ma­rek Ma­zur (woj. łódz­kie), Jan Za­lew­ski (woj. pod­las­kie) i Jó­zef Po­te­rucha (woj. lu­bel­skie), sek­re­ta­rzem Krzysztof Piasek (woj. wielkopolskie), skar­bni­kiem Ja­cek Ku­cy­bała (woj. ma­ło­pol­skie), człon­kiem An­drzej Cy­wiń­ski (woj. dolnośląskie). Zjazd przy­jął program dzia­ła­nia na ko­lej­ną ka­den­cję (2016-2019) i za­twier­dził zmiany w sta­tu­cie Kra­jo­wego Zrze­sze­nia. Roz­po­czę­cie obrad Zjazdu po­prze­dzi­ło ot­war­cie w Ga­lerii Po­łu­dnio­wej Mu­zeum Sportu i Tu­rys­tyki (pa­rter sie­dziby PKOl) wy­sta­wy 70-lecia dzia­łal­ności Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych pod nazwą „Nasze dzie­dzic­two. Jes­teśmy dumni z na­szej hi­storii”. Uro­czys­tego ot­war­cia wy­sta­wy do­ko­nali: Wła­dys­ław Ko­si­niak­-Ka­mysz i dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki Tomasz Jagodziński.

Poza wymienionymi wyżej członkami prezydium do Rady Głównej wybrano następujące osoby: Maria Glazik (woj. kujawsko-pomorskie), Ryszard Chustecki (woj. lubuskie), Paweł Tomaszewski (woj. mazowieckie), Anna Kocińska-Scholz (woj. opolskie),Józef Krzywonos (woj. podkarpackie), Piotr Klecha (woj. pomorskie), Jacek Staniewski (woj. śląskie), Jerzy Kula (woj. świętokrzyskie), Waldemar Buszan (woj. warmińsko-mazurskie) i Tomasz Paciejewski (woj. zachodniopomorskie).

Wybrano także 6 członków Głównej Komisji Rewizyjnej, która ukonstytuowała się w następujący sposób: zastępcy przewodniczącego Zygmunt Mularz (woj. podkarpackie) i Zdzisław Wawrzewski (woj. łódzkie), sekretarz Anna Kasprzyk (woj. opolskie), członkowie: Kazimierz Chrapczyński (woj. małopolskie), Zbigniew Michalak (woj. warmińsko-mazurskie) i Stanisław Ratajczak (woj. wielkopolskie).

Po sesji roboczej i powitaniu gości kilkanaście osób zostało uhonorowanych odznaczeniami i medalami. Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki i prof. Kajetan Hądzelek, przewodniczący Kapituły PKOl ds. Odznaczeń wręczyli medale PKOl „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego” Mariuszowi Matławskiemu (trener saneczkarstwa ULKS „Łoś” Gołdap) — brązowy i Józefowi Blankowi (trener zapasów m.in. Jacka Fafińskiego, samorządowiec, burmistrz miasta Nowe Miasto Lubawskie) — srebrny.

Odznakę Honorową Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Primus in Agendo” (Pierwszy w Działaniu) otrzymali: Kazimierz Bodaszewski (woj. opolskie), Benedykt Czarnecki (woj. warmińsko-mazurskie), Jan Domek (woj. opolskie), Janusz Kamiński (woj. łódzkie), Szczepan Krajda (woj. łódzkie) i Józef Regulski (woj. małopolskie).

Medalami 70-lecia LZS uhonorowano: Mieczysława Baszko (woj. podlaskie), Ryszarda Chusteckiego (woj. lubuskie),Andrzeja Cywińskiego (woj. dolnośląskie), Marię Glazik (woj. kujawsko-pomorskie), Wacława Hurko (woj. lubelskie), Marka Jaczuna (woj. warmińsko-mazurskie), Magdalenę Kołodziejczak (woj. pomorskie), Władysława Kosiniak-Kamysza (woj. mazowieckie), Stanisława Kopcia (woj. zachodniopomorskie), Józefa Krzywonosa (woj. podkarpackie), Jacka Kucybałę (woj. małopolskie), Jerzego Kulę (woj. świętokrzyskie), Krzysztofa Piaska (woj. wielkopolskie), Józefa Poteruchę (woj. lubelskie),Andrzeja Sadloka (woj. śląskie), Pawła Tomaszewskiego (woj. mazowieckie), Zdzisława Wawrzewskiego (woj. łódzkie), Marka Ciska (woj. kujawsko-pomorskie), Mieczysława Gwiazdę (woj. dolnośląskie), Marię Tumanowicz (woj. zachodniopomorskie),Kazimierza Chrapczyńskiego (woj. małopolskie), Stefana Długosza (woj. mazowieckie), Zygmunta Mularza (woj. podkarpackie) i Janusza Kamińskiego (woj. łódzkie).

Pomorskimi delegatami na ten zjazd byli: Piotr Klecha, Jan Trofimowicz oraz Magdalena Kołodziejczak