baner_wygrywamy_z_rakiem dsc01525-1024x736IV Dni Przy­ja­ciół Pił­ki No­żnej i to­wa­rzy­szą­ca im akcja Ra­zem wy­gramy z ra­kiem piersi, któ­rych współorganizatorem jest Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS, od­będą się w tym roku w dniach 1-9 czer­wca. Dni Przy­ja­ciół Pił­ki No­żnej od­by­wają się co­rocz­nie, w rocz­nicę UEFA EURO 2012. Pod­czas tego pił­kar­skie­go świę­ta, na bo­is­kach w ca­łej Pol­sce i na bo­is­kach dru­żyn po­lo­nij­nych na ca­łym świe­cie, przy­ja­cie­le wszy­stkich ro­dza­jów pił­ki no­żnej w bia­ło-­czer­wo­nej opra­wie roz­gry­wają me­cze lub tur­nie­je.

Mecze, tur­nieje i im­prezy to­wa­rzy­szące od­by­wają się podczas DPPN wg. indywidualnych planów i możliwości or­ga­ni­za­cyj­no­-fi­nan­so­wych po­szcze­gól­nych nie­za­leż­nych or­ga­ni­za­torów i uczest­ni­ków Dni Przy­ja­ciół Piłki No­żnej. Co roku podczas tego pił­kar­skie­go świę­ta wrę­czamy ko­bie­tom — naszym bab­ciom, mat­kom, sio­strom, dziew­czy­nom, ko­le­żan­kom „ró­żowe kartki” za­chę­ca­jące do wy­ko­na­nia sto­sow­nych ba­dań pro­fi­lak­ty­cznych, któ­re są spo­so­bem na wcze­sne wy­kry­wa­nie raka piersi. Poparcia tej inicjatywie udzieliło ponad 750 osobowości ze świata sportu, medycyny, kultury i sztuki oraz samorządów lokalnych. W tym roku dodatkowym elementem IV Dni Przyjaciół Piłki Nożnej będzie Turniej Rzutów Karnych o Puchar Starosty, którego patronem jest Związek Powiatów Polskich.

Wszyscy koor­dy­na­to­rzy tur­nie­jów or­ga­ni­zo­wa­nych pod flagą LZS ot­rzy­mali już szcze­gó­łowe in­for­ma­cje. Jed­no­cześ­nie zwra­ca­my się do wszy­stkich na­szych or­ga­ni­za­to­rów im­prez pił­kar­skich o wy­ko­na­nie i przy­sła­nie in­dy­wi­du­al­nego zdję­cia (wzór po­niżej) na email: iwona.­kania@­lzs.pl. Zdję­cia te zo­sta­ną umie­szczo­ne w spe­cjal­nym in­ter­ne­to­wym al­bu­mie po nazwą — LZS po­ka­zuje ra­ko­wi piersi Ró­żo­wą Kar­tkę Ży­cia.

W czasie trzech lat trwania Dni Przyjaciół Piłki Nożnej rozegrano w całym kraju ponad 3400 meczów, w ubiegłym roku było ich 1901.

Zagrajmy po raz czwarty bo:

  • chcemy promować zdrowy styl życia całej rodziny
  • chcemy, żeby wszystkie boiska i podwórka były zajęte przez grających piłkarzy
  • chcemy pokazać, że potrafimy nie tylko kibicować przy wielkich imprezach, ale jesteśmy w stanie zrobić coś dla siebie!
  • sprawdźmy, czy koło naszego bloku lub osiedla jest wolne boisko i spędźmy razem czas
  • chcemy pamiętać o historycznym wydarzeniu dla Polski, jakim był turniej UEFA EURO 2012
  • chcemy pokazać, że piłka łączy, integruje, pozwala zdrowo i aktywnie spędzić wolny czas
  • chcemy zachęcić wszystkich Polaków do wyjścia z domu, zagrania w piłkę i tym samym zrobienia czegoś dla swojego zdrowia
  • wszyscy powinniśmy aktywnie spędzać czas, gdyż zdrowy i aktywny tryb życia to zdrowie całej rodzimy
  • chcemy dać przykład wszystkim dzieciom i młodzieży jak wspaniale można aktywnie spędzać czas na boisku piłkarskim.

Info: Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie

LZS - Razem wygramy z rakiem piersi - koordynatorzy